Месечен архив от юли 2015

173/412 идеални части от УПИ V-8, 9, целият с площ от 412 кв.м, ул. “Княз Борис І” № 91

173/412 идеални части от УПИ V-8, 9, целият с площ от 412 кв.м.,  кв. 255, м. “Центъра”, с административен адрес: гр. София, ул. “Княз Борис І” № 91. Урегулиран поземлен имот V – 8,9 от квартал 255, местност „Центъра”, с площ от 412 кв.м, попада в смесена многофункционална зона. Съгласно действащ ОГП на София имотът попада в зона Ц1, отнасяща се за устройствена зона на новия делови център...повече

ПИ пл.№ 2009, за който е отреден в съсобственост УПИ І-1978,2009, кв.6А,м.”Къро”, НПЗ”Изток”,

ПИ с идентификатор 68134.4081.2009 по КК, с площ от 2 650 кв.м, а по ПУП ПИ пл.№ 2009, за който е отреден в съсобственост УПИ І-1978,2009, кв.6А, по плана на гр. София, м.”Къро”, НПЗ”Изток”. Поземлен имот с идентификатор 68134.4081.2009, включен в УПИ I – 1978,2009 от кв.6а е с площ от 2 650,00 кв.м, с частично материализирани граници от югозапад. Лицето на имота към бул.“Цариградско шосе“ е 30 м, а лицето на УПИ I – 1978,2009 е 33 м. Лицето на УПИ I към страничната улица е 93 м...повече

1413/1535 ид.ч. от терен съставляващ п-л VІІ-сго, кв. 66А, м.“Слатина-Хр. Смирненски“

1413/1535 ид.ч. от терен съставляващ п-л VІІ-сго, кв. 66А, м.“Слатина-Хр. Смирненски“. Урегулиран поземлен имот VІІ-СГО, кв.66 А, м. „Слатина – Хр. Смирненски“е с площ от 1535 кв.м и лице на парцела по ул.”Гео Милев“. Съгласно действащ ОГП на София имотът попада в зона Жк, отнасяща се за устройствени зони с преобладаващо комплексно застрояване...повече

¾ ид. части от ПИ пл. № 377, целият с площ от 760 кв.м. и поземлен имот без пл. № (стар пл. № 599) с площ от 220 кв.м,ул. „Богатица“ № 16

¾ ид. части от ПИ пл. № 377, целият с площ от 760 кв.м. и поземлен имот без пл. № (стар пл. № 599) с площ от 220 кв.м, включени в УПИ I -377, целият с площ от 980 кв.м. от кв.5, м. „Лозенец – жил. група „Южен парк“, по плана на гр. София, с административен адрес: ул. „Богатица“ № 16.  Урегулиран поземлен имот I -377, кв.5, м. „Лозенец – жил. група „Южен парк“е с площ от 980 кв.м и лице на парцела по ул...повече

Реална част от УПИ XXXIV -63, 63а, съставляваща ПИ пл. № 63, с площ от 263,69 кв.м.,ул. „Стоян Михайловски“ № 36

Реална част от УПИ XXXIV -63, 63а, съставляваща ПИ пл. № 63, с площ от 263,69 кв.м., включен в УПИ XXXIV -63, 63а, целият с площ от 310 кв.м от кв. 173а, м. „Лозенец III –та част“ по плана на гр. София, с административен адрес: ул. „Стоян Михайловски“ № 36, гр. София. Урегулиран поземлен имот XXXIV – 63,63а, кв.173а, м.’’Лозенец – III част” е с площ от 310 кв.м и лице на парцела по ул.”Ст. Михайловски” и по бул.”П.К. Яворов”...повече

½ идеална част от ПИ № 427, целият с площ от 235 кв.м, бул. „Джеймс Баучер“ № 73

½ идеална част от ПИ № 427, целият с площ от 235 кв.м., включен с ПИ 426 в УПИ XIII – общ., целият с площ от 470 кв.м., от кв. 272, м. „Лозенец- I част“, с административен адрес: бул. „Джеймс Баучер“ № 73, гр. София. Урегулиран поземлен имот  XIII-общ. от кв.272, м.”Лозенец – 1част”, е с площ от 470 кв.м и лице на парцела 26 м. ПИ 426 е с площ от 235 кв.м, а ПИ 427 с площ от 235 кв.м...повече

30% идеални части от поземлен имот с площ от 308 кв.м, ул. „Никола Славков“ № 13, гр. София

30% идеални части от поземлен имот пл. № 39, целият с площ от 308 км.м., включен в УПИ IV, кв. 387, м. „Здраве“ по плана на гр. София, заедно с реални дялове от масивна двуетажна  сграда, представляващи  първи етаж, застроен на 70 кв.м., заедно с 35/100 ид.части от общите части на сградата и мазето и тавански етаж, застроен на 70 кв.м., заедно с 25/100 ид.части от общите части на сградата и мазето, с административен адрес: ул. „Никола Славков“ № 13, гр. София...повече