„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:


  1. Трети офисен етаж /включващ офиси №№ 7, 8, 9 и 10 с обща площ 151,26 кв.м и идентификатори 68134.1001.5.2.7, 68134.1001.5.2.8, 68134.1001.5.2.9 и 68134.1001.5.2.10, заедно с паркоместа № 24 с площ 16.60 кв.м и № 25 с площ 14.38 кв.м на І- во ниво на подземен паркинг в сграда находяща се на ул. „Три уши“ № 6б. Начална месечна цена: 1 570.00 (хиляда петстотин и седемдесет) лв. без вкл. ДДС. Депозит: 1 570.00 (хиляда петстотин и седемдесет) лв.
  2. Пети офисен етаж /включващ офиси №№ 15,16,17 и 18 с обща площ 151,26 кв.м и идентификатори 68134.1001.5.2.15, 68134.1001.5.2.16, 68134.1001.5.2.17 и 68134.1001.5.2.18, заедно с паркоместа № 57 с площ 16.20  кв.м и № 58 с площ 14.82 кв.м на ІI- во ниво на подземен паркинг в сграда находяща се на ул. „Три уши“ № 6б. Начална месечна цена: 1 690.00 (хиляда шестстотин и деветдесет) лв. без вкл. ДДС. Депозит: 1 690.00 (хиляда шестстотин и деветдесет) лв.
  3. Терен с площ 4438 кв.м, съставляващ, ПИ с идентификатор 68134.4092.91, ПИ с идентификатор 68134.4092.3310 и ПИ с идентификатор 68134.4092.93, кв. 2, м. „НПЗ Изток”, п.з. „Горубляне”, находящи се на ул. „Самоковско шосе”, гр. София. Начална месечна цена: 3 960.00 (три хиляди деветстотин и шестдесет) лв. без вкл. ДДС. Депозит: 3 960.00 (три хиляди деветстотин и шестдесет) лв.
  4. Терен с площ 4364 кв.м, съставляващ, ПИ с идентификатор 68134.4081.2779 и ПИ с идентификатор 68134.4081.6117, кв. 81, м. „Горубляне”, район „Младост”, гр. София. Начална месечна цена: 2 050 (две хиляди и петдесет) лв. без ДДС. Депозит: 2 050 (две хиляди и петдесет) лв.
  5. Терен с площ 4775 кв.м, с идентификатор 68134.4081.4919, съставляващ ПИ № 4919 в УПИ I, кв. 1, м. „Пътен възел Караулката – трамвай” от ж. к. „Дружба” до НПЗ „Гара Искър”, находящ се на ул. „Самоковско шосе”, под бул. „Цариградско шосе”, район „Младост”, гр. София. Начална месечна цена: 1 080 (хиляда и осемдесет) лв. без вкл. ДДС. Депозит: 1 080 (хиляда и осемдесет) лв.

            КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 04.07.2022 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6.00 лв. /шест лева/ с вкл. ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:

  • IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;
  • IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк” АД.

            Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12,  всеки работен ден от 17.06.2022 г. до 30.06.2022 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 01.07.2022 г. от 09:00ч.  до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 17.06.2022 г. до 30.06.2022 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52