„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

  • гр. София
  • Свободен


  1. Гараж № 16 със застроена площ 14,54 кв.м, находящ  в сграда с адрес: гр. София; ул. „Христо Максимов“ № 64, бл.4. Начална месечна наемна цена: 138.00 (сто тридесет и осем) лв. без ДДС. Депозит: 138.00 (сто тридесет и осем) лв.
  2. Стая, антре и сервизно помещение с идентификатор 68134.1001.485.1.3 с обща площ 17,89 кв.м, находящо се на втори надпартерен етаж в сграда на бул. „Витоша“ № 50, район Триадица, гр. София. Начална месечна наемна цена: 243.00 (двеста четиридесет и три) лв. без ДДС. Депозит: 243.00 (двеста четиридесет и три) лв.
  3. Подземен гараж № 14 със застроена площ 22.76 кв.м, находящ се в сграда с адрес: гр. София, ул. „Николай Коперник“ № 21. Начална месечна наемна цена: 177.00 (сто седемдесет и седем) лв. без ДДС. Депозит: 177.00 (сто седемдесет и седем) лв.
  4. Офис № 12 с идентификатор 68134.1001.5.2.12, с площ 43,98 кв.м, находящ се на ет.5 в административен и търговски център с адрес: ул. „Три уши“ № 6 Б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 460.00 (четиристотин и шестдесет) лв. без ДДС. Депозит: 460.00 (четиристотин и шестдесет) лв.
  5. Гараж № 1 с идентификатор 68134.306.403.1.60, застроена площ 27,54 кв.м, находящ се на  ет.-1 в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. “Царибродска” №136-142. Начална месечна наемна цена: 256.00 (двеста петдесет и шест) лв. без ДДС. Депозит: 256.00 (двеста петдесет и шест) лв.
  6. Офисен етаж № 2 с площ от 103,53 кв.м в бл. 70, бул. „Витоша“ № 150, ж.к. „Иван Вазов“, р-н „Триадица“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 1 182.00 (хиляда сто осемдесет и два) лв. без ДДС. Депозит: 1 182.00 (хиляда сто осемдесет и два) лв.
  7. Апартамент № 4 с идентификатор 68134.512.572.1.4 с площ 117,66 кв.м, разположен на първия етаж в пететажна жилищна сграда, находящ се в гр. София, ул. „Враня“ № 57-59. Начална месечна наемна цена: 814.00 (осемстотин и четиринадесет) лв. без ДДС. Депозит: 814.00 (осемстотин и четиринадесет) лв.
  8. Гараж № 1 с идентификатор 68134.203.291.1.43 със застроена площ 31,24 кв.м, находящ се в сграда с адрес: гр. София, ул. „Лайош Кошут“ № 55; сграда № 1. Начална месечна наемна цена: 170.00 (сто и седемдесет) лв. без ДДС. Депозит: 170.00 (сто и седемдесет) лв.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 17.07.2023 г. от 10:00 часа в офиса на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6.00 лв. /шест лева/ с вкл. ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12,  всеки работен ден от 28.06.2023 г. до 13.07.2023 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

 Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 14.07.2023 г. от 09:00ч.  до 16:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 28.06.2023 г. до 13.07.2023 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-29 и 02/937-78-52