„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

  • гр. София
  • Свободен


  1. Офис с идентификатор 68134.1001.168.3.6, с площ по КК – 105 кв.м, с полезна площ 76,29 кв.м,  находящ се на ул. „Цар Асен“ № 1, ет. 7, район Триадица, гр. София Начална месечна наемна цена: 700.00 (седемстотин) лв. без ДДС. Депозит: 700.00 (седемстотин) лв.
  2. Пети офисен етаж /включващ офиси №№ 15,16,17 и 18 с обща площ 151,26 кв.м  идентификатори 68134.1001.5.2.15, 68134.1001.5.2.16, 68134.1001.5.2.17 и 134.1001.5.2.18, заедно с паркоместа № 26 с площ 14.50 кв.м и № 27 с площ 14.50 кв.м на I- во ниво на подземен паркинг в сграда находяща се на ул. „Три уши“ № 6б. Начална месечна наемна цена: 1 570.00 (хиляда петстотин и седемдесет) лв. без ДДС. Депозит: 1 570.00 (хиляда петстотин и седемдесет) лв.
  3. Апартамент № 4 с идентификатор 68134.800.450.1.17 с площ от 86,48 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Елемаг“ №26, секция “Б”, ет. 3. Начална месечна наемна цена: 640.00 (шестстотин и четиридесет) лв. без ДДС. Депозит: (шестстотин и четиридесет) лв.
  4. Апартамент № 6 с идентификатор 68134.800.450.1.19 с площ от 86,48 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Елемаг“ №26, секция “Б”, ет. 4. Начална месечна наемна цена:  640.00 (шестстотин и четиридесет) лв. без ДДС. Депозит: 640.00 (шестстотин и четиридесет) лв.
  5. Апартамент № 8 с идентификатор 68134.902.622.1.8 с площ 83.20 кв.м, находящ се в гр. София, ул. Милин Камък“ №  67, сграда № 1, ет.4. Начална месечна наемна цена: 730.00 (седемстотин и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 730.00 (седемстотин и тридесет) лв.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 24.10.2022 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6.00 лв. /шест лева/ с вкл. ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти“ ЕАД, гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12, ет. 6, всеки работен ден от 07.10.2022 г. до 20.10.2022 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

 Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 21.10.2022 г. от 09:00ч.  до 16:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 07.10.2022 г. до 20.10.2022 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52