„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 1. Хотел “Щъркелово гнездо”, яз. Искър – Сграден фонд – хотелска част от две масивни сгради с леглова база 50 легла, с РЗП 683.74 кв.м. и РЗП 677.72 кв.м, ресторант с РЗП 308.67 кв.м. и игрище, разположени върху терен от 6625 кв.м. Начална месечна наемна цена: 1 583.33 (хиляда петстотин осемдесет и три лв. и 33 ст.) лв. без ДДС. Депозит: 1 583.33 (хиляда петстотин осемдесет и три лв. и 33 ст.) лв.
 2. Обособена част от двуетажна сграда с идентификатор 68134.1894.327.1, ЗП 920 кв.м на сградата, намираща се в ПИ с идентификатор 68134.1894.327 с площ на ПИ 3200 кв.м, гр. София, р-н Витоша, м. „Карпузица“, с административен адрес – ул. „Средорек“ № 5, като обособената част представлява офис, разположен на две нива, съставляващ работни помещения и складови площи с РЗП 273 кв. м. Начална месечна наемна цена: 683.00 (шестстотин осемдесет и три) лв. без ДДС. Депозит: 683.00 (шестстотин осемдесет и три) лв.
 3. Масивна сграда /бивше климатично училище/ на 4 етажа със застроена площ 458 кв.м, с идентификатор 37023.501.68.1, заедно с пристройка с площ 83 кв.м, с идентификатор 37023.501.68.2, находящи се на ул. „Атлиман“ № 7, гр. Китен. Начална месечна наемна цена: 550.00 (петстотин и петдесет) лв. без ДДС. Депозит: 550.00 (петстотин и петдесет) лв.
 4. Сграда – бивша отоплителна централа, ЗП 1 286 кв.м и прилежащ терен, съставляващ по ПУП одобрен с решение №468 по протокол №70 от 22.07.2010г. на СОС: УПИ III – за етажен паркинг, КОО и озеленяване, кв.55, м. „Студентски град“, съставляващ ПИ с идент. 68134.1601.4775 с площ от 2 300 кв.м, ПИ с идент. 68134.1601.4774 с площ от 792 кв.м и част от ПИ с идент. 68134.1601.4773 с приблизителна площ от 1 308 кв.м, при граници: улица о.т.766б-о.т.763, УПИ I-20, новопроектирана улица към бул. „Кл. Охридски“ и УПИ II-за озеленяване, кв.55, идентичен с УПИ III-20, УПИ IV-20 и част от УПИ II-за КОО и озеленяване по ЧИЗРП от 2000 г. и ПИ с идент. 68134.1601.20 с площ от 1 946 кв.м за който е отреден УПИ II-20, кв.23 (стар кв.54), м. „Студентски град“, при граници: улица о.т.766б-о.т.763, улица о.т.763а-о.т.763, УПИ III и УПИ I, кв.23 (стар кв.54), с приблизителна обща площ на двата терена от 6 346 кв.м, (а по ЧИЗРП от 2000 г. прилежащият терен към сградата съставлява УПИ III-20, кв.55, с площ от 2276 кв.м, част от УПИ II-за КОО и озеленяване, с площ от 1329 кв.м, кв.55, УПИ IV-20, с площ от 796 кв.м, кв.55 и част от УПИ II-20, с площ от 1945 кв.м, кв.23 (стар кв.54), м. „Студентски град“). Начална месечна наемна цена:  1 050.00 (хиляда и петдесет) лв. без ДДС. Депозит: 1 050.00 (хиляда и петдесет) лв.
 5. Бивша УПБ в гр. Обзор, представляваща Спален блок 2 – сграда с идентификатор 53045.503.0.28 със застроена площ 712 кв.м, Спален блок 3 – сгради с идентификатори 53045.503.194.1 и 53045.503.194.2 със застроена площ 946 кв.м и столова с кухня и тераса със застроена площ 1209 кв.м, находящи се на ул. „Черноморска“ №14, гр. Обзор. Начална годишна наемна цена: 9000.00 (девет хиляди) лв. без ДДС. Депозит: 9000.00 (девет хиляди) лв.
 6. Двуетажна сграда с идентификатор 68134.901.641.1, със ЗП от 69.00 кв.м и РЗП от 232.20 кв.м, заедно с прилежащ терен с площ 763 кв.м, съставляващ ПИ с идентификатор 68134.901.641, кв.194, м. „Лозенец – II част”, находящ се на ул. „Персенк” № 31, р-н „Лозенец”, гр. София. Начална месечна наемна цена: 1 250.00 (хиляда двеста и петдесет) лв. без ДДС. Депозит: 1 250.00 (хиляда двеста и петдесет) лв.
 7. Бивша УПБ в с. Мала църква, общ. Самоков, представляваща сграден фонд – 27 бр. сгради, с общо РЗП от 1500 кв.м, разположени върху терен, с обща площ от 28 885 кв.м (съставляващ ПИ с идентификатор 46067.1.279 в землището на с. Маджаре и част от ПИ идентификатор 46276.6.193 в землището на с. Мала църква, по одобрена КККР). Начална месечна наемна цена: 290.00 (двеста и деветдесет) лв. без ДДС. Депозит: 290.00 (двеста и деветдесет) лв.
 8. Хотел „Катерина“ с идентификатор 02508.7.48.1 със застроена площ 251 кв.м – хотелска част с леглова база 35 легла и малък ресторант с идентификатор  02508.7.48.2 със застроена площ 36 кв.м, заедно с прилежащ терен с идентификатор 02508.7.48 с площ 3 988 кв.м, находящ се в гр. Балчик, ул. “Приморска”. Начална годишна наемна цена: 5 846.00 (пет хиляди осемстотин четиридесет и шест) лв. без ДДС. Депозит: 5 846.00 (пет хиляди осемстотин четиридесет и шест) лв.
 9. Сграден фонд –  бивши лагерни сгради, ведно с част от поземлен имот с площ 4 312 кв.м от поземлен имот с идентификатор 37023.501.110, представляващ дял III от скица-проект и 3 броя бунгала с идентификатори 37023.501.119.14, 37023.501.119.15 и 37023.501.119.16, ведно с част от поземлен имот 37023.501.119 с площ 2945 кв.м, представляващ Дял II, от скица-проект, находящи се в гр. Китен, ул. „Атлиман“ № 28, гр. Китен, община Приморско. Начална годишна наемна цена: 4 680.00 (четири хиляди шестстотин и осемдесет) лв.  без ДДС. Депозит: 4 680.00 (четири хиляди шестстотин и осемдесет) лв..
 10. Поземлен имот с идентификатор 00504.182.14, с площ 8845 кв.м, ведно с попадащ в него сграден фонд – бивша почивна база, находящ се до гара „Копривщица“, местност „Чифлика“ в землището на с. Антон.  Начална месечна наемна цена: 1312.00 (хиляда триста и дванадесет) лв. без ДДС. Депозит: 1312.00 (хиляда триста и дванадесет) лв.
 11. Поземлен имот с идентификатор 68134.408.330 с площ 516 кв.м, идентичен с УПИ VIII-за обслужване, кв.150, м. „Подуене – център“, ведно със сграда с метална конструкция, находящ се в гр. София, ул. „Хан Омуртаг“ № 3. Начална месечна наемна цена: 1600.00 (хиляда и шестстотин) лв. без ДДС. Депозит: 1600.00 (хиляда и шестстотин) лв.
 12. Почивна станция „Боерица”, с идентификатор 68134.2095.1876.2, със застроена площ 254 кв.м, заедно със склад с идентификатор 68134.2095.1876.21 със застроена площ 16 кв.м, находяща се в природен парк „Витоша”. Начална месечна наемна цена: 1640.00 /хиляда шестстотин и четиридесет/ лв. без ДДС. Депозит: 1640.00 /хиляда шестстотин и четиридесет/ лв.
 13. Сграден фонд – Бивш ученически лагер „Кум къшла“, находящ се на стария път между гр. Китен и с. Лозенец, ведно с прилежащи поземлени имоти с идентификатори 44094.22.12  с площ 4053 кв. м и 44094.22.13 с площ 1625 кв. м по одобрената кадастрална карта на село Лозенец, община Царево, област Бургас. Начална годишна наемна цена: 3720.00 (три хиляди седемстотин и двадесет) лв. без ДДС. Депозит: 3720.00 (три хиляди седемстотин и двадесет) лв.
 14. Терен с площ от 4435 кв.м, съставляващ част от поземлен имот с идентификатор 37023.501.110 представляващ Дял I от скица-проект, заедно с построената в него сграда с идентификатор 37023.501.110.2, находящи се в гр. Китен, ул. „Атлиман“ № 28, гр. Китен, община Приморско. Начална годишна наемна цена: 2640.00 (две хиляди шестстотин и четиридесет) лв.  без ДДС. Депозит: 2640.00 (две хиляди шестстотин и четиридесет) лв.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 16.09.2022 г. от 10:00 часа в офиса на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6.00 лв. /шест лева/ с вкл. ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12,  всеки работен ден от 01.09.2022 г. до 14.09.2022 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

 Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 15.09.2022 г. от 09:00ч.  до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 01.09.2022 г. до 14.09.2022 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52