„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 • гр. София
 • Свободен

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 1. Търговско помещение с идентификатор 68134.1936.1173.1 със застроена площ 22  кв.м, находящ се на  ул. „Панорамен път“ № 67 в кв. „Бояна“, гр. София. Начална цена: 220.00 (двеста и двадесет) лв. без ДДС. Депозит: 220.00 (двеста и двадесет) лв.
 2. Офис с идентификатор 68134.1001.168.3.6, с площ по КК – 105 кв.м, с полезна площ 76,29 кв.м,  находящ се на ул. „Цар Асен“ № 1, ет. 7, район Триадица, гр. София. Начална цена: 700.00 (седемстотин) лв. без ДДС. Депозит: 700.00 (седемстотин) лв.
 3. Апартамент № 131, ет. 8, вх. „Е“, в жилищна сграда на бл. 21, ул. „Драговица“ със застроена площ 46,46 кв.м, гр. София, район Оборище. Начална цена: 260.00 (двеста и шестдесет) лв. без ДДС. Депозит: 260.00 (двеста и шестдесет) лв. без ДДС.
 4. Апартамент 14, етаж 5, вх. А, в жилищната сграда на ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 4, застроена площ 64,05 кв.м, гр. София, район Лозенец. Начална цена: 600.00 (шестстотин) лв. без ДДС. Депозит: 600.00 (шестстотин) лв.
 5. Апартамент № 2, ет. 3, секция „В“ в жилищна сграда на ул. „Николай Коперник“ № 14 със застроена площ 107,01 кв.м, гр. София, район Слатина. Начална цена: 620.00 (шестстотин и двадесет) лв. без ДДС. Депозит: 620.00 (шестстотин и двадесет) лв.
 6. Апартамент № 3 от блок № 4 с площ от 108,30 кв.м, находящ се на ул. „Христо Максимов“ № 64, район Слатина, гр. София. Начална цена: 640.00 (шестстотин и четиридесет) лв. без ДДС. Депозит: 640.00 (шестстотин и четиридесет) лв.
 7. Апартамент № 8, ет. 2, блок 4 с площ 89,52 кв.м, в жилищна сграда на ул. „Христо Максимов” № 64, гр. София. Начална цена: 562.00 (петстотин шестдесет и два) лв. без ДДС. Депозит: 562.00 (петстотин шестдесет и два) лв.
 8. Правоъгълен павилион №1 с външен размер 300х300х280см. и равен покрив – тип олекотена конструкция с горно отводняване с чучури, находящ се в парк „Възраждане“ – УПИ I и УПИ III, кв.1-а, м. „Зона Б-5-4″, район „Възраждане“. Начална цена: 420.00 (четиристотин и двадесет) лв. без ДДС. Депозит: 420.00 (четиристотин и двадесет) лв.
 9. Правоъгълен павилион №3 с външен размер 300х300х280см. и равен покрив – тип олекотена конструкция с горно отводняване с чучури, находящ се в парк „Възраждане“ – УПИ I и УПИ III, кв.1-а, м. „Зона Б-5-4″, район „Възраждане“. Начална цена: 380.00 (триста и осемдесет) лв. без ДДС. Депозит: 380.00 (триста и осемдесет) лв.
 10. Правоъгълен павилион №4 с външен размер 300х300х280см. и равен покрив – тип олекотена конструкция с горно отводняване с чучури, находящ се в парк „Възраждане“ – УПИ I и УПИ III, кв.1-а, м. „Зона Б-5-4″, район „Възраждане“. Начална цена: 380.00 (триста и осемдесет) лв.  без ДДС. Депозит: 380.00 (триста и осемдесет) лв.
 11. Правоъгълен павилион №7 с външен размер 300х300х280см. и равен покрив – тип олекотена конструкция с горно отводняване с чучури, находящ се в парк „Възраждане“ – УПИ I и УПИ III, кв.1-а, м. „Зона Б-5-4″, район „Възраждане“. Начална цена: 340.00 (триста и четиридесет) лв.  без ДДС. Депозит: 340.00 (триста и четиридесет) лв.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 05.04.2022 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6.00 лв. /шест лева/ с вкл. ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:

 • IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;
 • IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк” АД.

                     Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12,  всеки работен ден от 18.03.2022г. до 01.04.2022 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

 Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 04.04.2022 г. от 09:00ч.  до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 18.03.2022 г. до 01.04.2022 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52