„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 • гр. София
 • Свободен


 1. Двуетажна сграда с идентификатор 68134.902.234.1, със застроена площ 110 кв.м и разгъната застроена площ 220 кв.м, заедно с прилежащ към сградата терен с площ 290 кв.м, съставляващ УПИ ХХІV-234 от кв.74, м. „Лозенец – ІІІ част“, поземлен имот с идентификатор 68134.902.234, находящи се на ул. „Кокиче“ № 20, р-н Лозенец, гр. София. Начална месечна наемна цена: 2 000.00 (две хиляди лева) лв. без ДДС. Депозит: 2 000.00 (две хиляди лева) лв.
 2. Терен с площ 5648 кв.м, съставляващ УПИ ІІІ-428, кв. 15, м. „Комплекс БАН-ІV км.“, поземлен имот с идентификатор 68134.704.607, находящ се на бул. „Асен Йорданов“ № 1А, район „Слатина“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 6 625.00 (шест хиляди шестстотин двадесет и пет лева) лв. без ДДС. Депозит 6 625.00 (шест хиляди шестстотин двадесет и пет лева) лв.
 3. Офис с площ 172,72 кв.м, СОС с идентификатор 68134.1894.219.2.16 разположен на етаж 0 и етаж 1 в сграда – тяло „А”, находящ се на ул. „Евлия Челеби” № 42А, район „Витоша”, гр. София. Начална месечна наемна цена: 432.00 (четиристотин тридесет и два лева) лв. без ДДС. Депозит: 432.00 (четиристотин тридесет и два лева) лв.
 4. Урегулиран поземлен имот от 252 кв.м, съставляващ УПИ VІІ – 2, кв. 341, м. „Център (Зона Г-6); Буката и еврейски гробища“, поземлен имот с идентификатор 68134.203.336, находящ се на бул. „Пенчо Славейков“ № 17, район „Красно село“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 550.00 (петстотин и петдесет лева) лв. без ДДС. Депозит: 550.00 (петстотин и петдесет лева) лв.
 5. Терен с площ от 156 кв.м, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.303.280, кв. 169, м. „Западно направление“, бул. „Тодор Александров“ № 152, район „Възраждане“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 383.00 (триста осемдесет и три лева) лв. без ДДС. Депозит: 383.00 (триста осемдесет и три лева) лв.
 6. Апартамент № 8, със застроена площ 72,78 кв.м, съставляващ СОС с идентификатор 68134.703.892.1.8, находящ се в гр. София, район „Слатина”, ул. „Гео Милев” № 49 А, етаж 3, сграда № 1. Начална месечна наемна цена: 572.00 (петстотин седемдесет и два лева) лв. без ДДС. Депозит: 572.00 (петстотин седемдесет и два лева) лв.
 7. Апартамент № 19 (Мезонет № 2) със застроена площ 181.28 кв.м, съставляващ СОС с идентификатор 68134.203.291.1.34, разположен на етаж 6 и подпокривен етаж, находящ се на ул. „Лайош Кошут“ № 55, вх. Б, район „Красно село“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 1 282.00 (хиляда двеста осемдесет и два лева) лв без ДДС. Депозит: 1 282.00 (хиляда двеста осемдесет и два лева) лв.
 8. Подземен гараж № 3 със застроена площ 22,69 кв.м, съставляващ СОС с идентификатор 68134.203.291.1.48, разположен на етаж -1 в жилищна сграда, находяща се на ул. „Лайош Кошут“ № 55, район „Красно село“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 143.00 (сто четиридесет и три лева) лв. без ДДС. Депозит: 143.00 (сто четиридесет и три лева) лв.
 9. Апартамент № 4 със застроена площ 128,44 кв.м, съставляващ СОС с идентификатор 68134.903.6.2.4, находящ се в гр. София, район „Лозенец“, бул. „Никола Вапцаров“ № 25, вх. Б, ет. 3. Начална месечна наемна цена: 890.00 (осемстотин и деветдесет лева) лв. без ДДС. Депозит: 890.00 (осемстотин и деветдесет лева) лв.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 11.09.2023 г. от 10:00 часа в офиса на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул. „Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6.00 лв. /шест лева/ с вкл. ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12,  всеки работен ден от 25.08.2023 г. до 07.09.2023 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

 Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 08.09.2023 г. от 09:00ч.  до 16:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 25.08.2023 г. до 07.09.2023 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-29 и 02/937-78-52