Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

К

 1. Терен, част от поземлен имот с идентификатор 68134.4334.9439, с площ 756 кв.м, находящ се на бул. „Президент Линкълн“, район „Овча купел“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 376.00 (триста седемдесет и шест) лв. без ДДС. Депозит: 376.00 (триста седемдесет и шест) лв.
 2. . Терен с площ 20 кв.м, част от имот с идентификатор 68134.305.390, находящ се на бул. „Александър Стамболийски“ №122, район „Възраждане“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 435.00 (четиристотин тридесет и пет) лв. без ДДС. Депозит: 435.00 (четиристотин тридесет и пет) лв.
 3. .Терен с идентификатор 68134.305.251 с площ от 365 кв.м, находящ се на бул. „Тодор Александров“ № 129, район Възраждане, гр. София. Начална месечна наемна цена: 910.00 (деветстотин и десет) лв. без ДДС. Депозит: 910.00 (деветстотин и десет) лв.
 4. . Сграда с идентификатор 68134.704.55.1, състояща се от две стаи, хол и кухня с площ 65 кв.м, заедно с терен с идентификатор 68134.704.55 с площ 229, находяща се на ул. „Лидице“ № 15, район Слатина, гр. София. Начална месечна наемна цена: 379.00 (триста седемдесет и девет) лв. без ДДС. Депозит: 379.00 (триста седемдесет и девет) лв.
 5. Павилион с идентификатор 68134.4082.716.3 с площ 45 кв.м, до бл. 74, ж.к. „Младост-1“, гр. София. . Начална месечна наемна цена: 477.00 (четиристотин седемдесет и седем) лв. без ДДС. Депозит: 477.00 (четиристотин седемдесет и седем) лв.
 6. Част от терен с идентификатор  68134.902.55, с площ 306 кв.м, находящ се на ул. „Стоян Михайловски“ № 28-30, район „Лозенец“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 451.00 (четиристотин петдесет и един) лв. без ДДС. Депозит: 451.00 (четиристотин петдесет и един) лв.
 7. Заведение за обществено хранене с пристройка, с обща площ 114 кв.м, с идентификатори 55419.6705.2565.1, 55419.6705.2565.2 и 55419.6705.2565.3, ведно с прилежащ терен с площ от 2 307 кв.м, съставляващ УПИ III, кв.53, м. “Зона за отдих“, район Панчарево“-СО (сезонно ползване). (сезонно ползване). Начална месечна наемна цена:1613.00 (хиляда шестстотин и тринадесет) лв. без ДДС. Депозит: 1613.00 (хиляда шестстотин и тринадесет) лв.
 8. Апартамент 14 с идентификатор 68134.900.701.1.14 с площ 64,05 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 4, вх. А, жилищен етаж 5. Начална месечна наемна цена: 634.00 (шестстотин тридесет и четири) лв. без ДДС. Депозит: 634.00 (шестстотин тридесет и четири) лв.
 9. Апартамент № 4 с площ от 86,48 кв.м, находящ се в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Елемаг“ № 26, секция „Б“, ет. ІІІ, заедно с избено помещение № 4 с площ от 3,33 кв.м в същата сграда. Начална месечна наемна цена: 500.00 (петстотин) лв. без ДДС. Депозит: 500.00 (петстотин) лв.
 10. Апартамент № 131, ет. 8, вх. „Е“, в жилищна сграда на бл. 21, ул. „Драговица“ със застроена площ 46,46 кв.м, гр. София, район Оборище. Начална месечна наемна цена: 260.00 (двеста и шестдесет) лв. без ДДС. Депозит: 260.00 (двеста и шестдесет) лв.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 30.12.2021 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6.00 лв. /шест лева/ с вкл. ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:

 • IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;
 • IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк” АД.

                     Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12,  всеки работен ден от 10.12.2021 г. до 23.12.2021 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

 Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 29.12.2021 г. от 09:00ч.  до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 10.12.2021 г. до 23.12.2021 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52