СЪОБЩЕНИЕ

Дата на публикацията

07.08.2017

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Процедура на публично състезание за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи в недвижими имоти, собственост на възложителя, както и основни и текущи ремонти на прилежащата им инфраструктура“, код по CPV: 45000000, открита с Решение № СИ-ОП-03-021/12.06.2017г., вписана в Регистъра на обществените поръчки под номер 02885-2017-001

       УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

       В съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, ви уведомявам, че на 10.08.2017г. от 10:00 ч., на адрес: гр. София, р-н „Средец“, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 12, ет. 5, заседателна зала, ще се проведе публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците в процедурата, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

       При отварянето и оповестяването на предлаганите цени могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.