Съобщение

Дата на публикацията

29.09.2016

СЪОБЩЕНИЕ
Относно: Процедура на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР, довършителни работи и обзавеждане на недвижим имот на възложителя, находящ се в град София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 12, ет.4“, открита с Решение № СИ-ОП-03-032/15.08.2016г., вписана в Регистъра на обществените поръчки под номер 02885-2016-0003.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Ви уведомявам, че на 04.10.2016г. от 10:00 часа, на адрес: гр. София 1000, р-н „Средец”, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 12, ет. 5, заседателна зала, ще се проведе публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците в процедурата, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.
При отварянето и оповестяването на предлаганите цени могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.