СЪОБЩЕНИЕ

Дата на публикацията

31.01.2019

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА:

Относно: публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за обекти на „Софийски имоти“ ЕАД“, Код по CPV: 09310000, открита с Решение № СИ-ОП-03-002/04.01.2019г., вписана в Регистъра на обществените поръчки под номер 02885-2019-0001.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

В съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Ви уведомявам, че на  06.02.2019г. от 10:00 часа, на адрес: гр. София, р-н „Средец“ ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 12, ет. 5, заседателна зала, ще се проведе публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците в процедурата, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

При отварянето и оповестяването на предлаганите цени могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.