СЪОБЩЕНИЕ

Дата на публикацията

29.01.2018

Относно: Процедура на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с премет: „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект във фаза на проектиране „Технически проект“ за обект „Високоетажна жилищна сграда с офиси и  подземни гаражи, в УПИ XII-293, кв.262, м.“Зона Б-5-3″, район „Възраждане“, гр.София“, открита с Решение № СИ-ОП-03-041/ 28.11.2017г., вписана в Регистъра на обществените поръчки под номер 02885-2017-0002

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Ви уведомявам, че на 01.02.2018г. от 10:00 часа, на адрес: гр. София, р-н „Средец“, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 12, ет. 5, заседателна зала, ще се проведе публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците в процедурата, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

При отварянето и оповестяването на предлаганите цени могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.