„СОФИЙСКИ ИМОТИ” ЕАД ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ЗА ПРОДАЖБА НА СЛЕДНИТЕ ИМОТИ:

„СОФИЙСКИ ИМОТИ” ЕАД ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ЗА ПРОДАЖБА НА СЛЕДНИТЕ ИМОТИ:

1.Поземлен имот с идентификатор 68134.902.892, находящ се в гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Васил Кирков“ №12, с площ по скица 288 кв.м, а съгласно акт за частна общинска собственост с площ 290 кв.м, съставляващ УПИ ІІ-87, кв. 175, м. „Лозенец ІІІ част“. Начална тръжна цена: 385 661 лв. /Триста осемдесет и пет хиляди шестстотин шестдесет и един лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 5% от началната тръжна цена.

2. Поземлен имот с идентификатор 68134.902.980, находящ се в гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Персенк“ №69, с площ по скица 430 кв.м, а съгласно акт за частна общинска собственост с площ  420 кв.м, съставляващ УПИ VІІ-339, кв. 173, м. „Лозенец ІІІ част“. Начална тръжна цена: 598 707 лв. /Петстотин деветдесет и осем хиляди седемстотин и седем лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 5% от началната тръжна цена.

3.Поземлен имот с идентификатор 68134.1894.354, находящ се в гр. София, р-н „Витоша“, ул. „Всеволод Гаршин “ №9, с площ по скица 2400 кв.м, а съгласно акт за частна общинска собственост с площ  2140 кв.м,  съставляващ УПИ ІІ-354, кв. 67, м. „Карпузица“, район Витоша, заедно с находящата се в имота едноетажна сграда с идентификатор 68134.1894.354.1, с площ по скица 22 кв.м, бр. етажи: 1, а по акт за общинска собственост, застроена площ 24 кв.м. Начална тръжна цена: 588 549 лв. /Петстотин осемдесет и осем хиляди петстотин четиридесет и девет/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 5% от началната тръжна цена.

4.Поземлен имот с идентификатор 68134.902.854, находящ се в гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Стоян Михайловски“ №24, с площ по скица 297 кв.м, а съгласно акт за частна общинска собственост с площ  292 кв.м, съставляващ УПИ ХХХVІ-51, кв. 173″а“, м. „Лозенец ІІІ част“, гр. София, район Лозенец , Върху имота е разположена сграда, собственост на р-н „Лозенец“-СО, която не  е предмет на продажбата. Начална тръжна цена: 362 934 лв. /Триста шестдесет и две хиляди деветстотин тридесет и четири/, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 5% от началната тръжна цена.

ТЪРГОВЕТЕ, с явно наддаване, от т.1 до т.4, ще се проведат на 13.08.2018 г., както следва: за имот по т.1 – с начален час 09.00 часа, за имот по т.2 – с начален час 11.00 часа, за имот по т.3 – с начален час 13.00 часа, за имот по т.4 – с начален час 15.00 часа. Дата на повторно провеждане на търговете: на 20.08.2018 г., в същите часове.

Срок за закупуване на тръжна документация: от 27.07.2018 г. до 10.08.2018 г. вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч. Срок за извършване на оглед на имотите: от 27.07.2018 г. до 10.08.2018 г. вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч., след закупуване на тръжна документация от деловодството на дружеството, по предварителна заявка на кандидата.

До участие в повторните търгове се допускат, както кандидати вече закупили тръжна документация, така и нови кандидати, които могат да закупят тръжна документация за повторно обявените дати в срок: от 13.08.2018  г. до 17.08.2018 г. вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч.

Срок за извършване на оглед на имотите от 13.08.2018 г. до 17.08.2018 г. вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч., след закупуване на тръжна документация от деловодството на дружеството, по предварителна заявка на кандидата.

Краен срок за подаване на документи за участие в търга, в това число и при повторно провеждане на търга – последният работен ден, предхождащ датата на търга, от 09.00 часа до 17.00 часа, в деловодството на „Софийски имоти“ ЕАД.

Всички търгове ще се проведат в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Й. В. Гурко” №12, етаж 6, на указаните за съответния търг дати.

Цената на един комплект тръжна документация за всеки от посочените имоти е 100.00 лв. без ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти“ ЕАД, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко“ № 12, ет.6.

Депозитите за участие в търговете се внасят по банкова сметка на „Софийски имоти” ЕАД“:

  • IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД или
  • IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк” АД.

За допълнителна информация:

02/ 937-78-78, 02/ 937-78-52.