„Софийски имоти“ ЕАД обявява търг с явно наддаване, за продажба на следните имоти:

   Софийски имоти“ ЕАД обявява търг с явно наддаване, за продажба на следните имоти:

1.      ПИ № 1264 с площ по скица от 3 455 кв.м, включен в УПИ I, кв.93, м.“Хр. Смирненски – Слатина“, находящ се в гр. София, район „Слатина“, между ул. „Мирково“, ул. „Гео Милев“ и ул. „Иван Димитров-Куклата“. Начална тръжна цена: 1 632 315.00 лв. /един милион шестстотин тридесет и две хиляди триста и петнадесет лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 5% от началната тръжна цена. – ПРОДАДЕН

2.      УПИ VI-409, с площ по АОС от 367 кв.м, кв.272а, м.“Лозенец-I ч.“, с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Вискяр планина“ № 3. Начална тръжна цена: 518 200.00 лв. /петстотин и осемнадесет хиляди и двеста лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 5% от началната тръжна цена.- ПРОДАДЕН

3.      УПИ III-411, с площ по АОС от 360 кв.м, кв. 272а, м.“Лозенец-I ч.“, с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Вискяр планина“ № 7. Начална тръжна цена: 504 600.00 лв. /петстотин и четири хиляди и шестстотин лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 5% от началната тръжна цена.- ПРОДАДЕН

4.      УПИ VI-101, с площ по АОС от 450 кв.м, кв.17, м.НПЗ „Хладилника – Витоша“ част юг, находящ се в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Сребърна“. Начална тръжна цена: 220 100.00 лв. /двеста и двадесет хиляди и сто лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 5% от началната тръжна цена.- ПРОДАДЕН

        ТЪРГОВЕТЕ, с явно наддаване, от т.1 до т.4, ще се проведат на 22.08.2016 г., както следва: за имот по т.1 – с начален час 09.00 часа, за имот по т.2 – с начален час 11.00 часа, за имот по т.3 – с начален час 13.00 часа, за имот по т.4 – с начален час 15.00 часа. Дата на повторно провеждане на търговете: на 12.09.2016 г., в същите часове.

5.      Имот с идентификатор 68134.107.81 по кадастрална карта на гр. София, район „Средец“, с площ 490 кв.м, съставляващ ПИ № 5, с площ по скица от 496,68 кв.м, находящ се в УПИ IV, кв.10, м.“Трета извънградска част“, с административен адрес: гр. София, ул. „Янтра“ № 14. Начална тръжна цена: 415 584.00 лв. / четиристотин и петнадесет хиляди петстотин осемдесет и четири лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 5% от началната тръжна цена.- ПРОДАДЕН

6.      Имот с идентификатор 68134.1931.10 с площ от 1026 кв.м по кадастрална карта на гр. София, район „Витоша“, съставляващ УПИ V-10, с площ по АОС от 1041 кв.м, кв.218, м.“Павлово – Бъкстон“, с административен адрес: гр. София, ул. „Народен певец“ № 6. Начална тръжна цена: 461 000.00 лв. /четиристотин шестдесет и една хиляди лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 5% от началната тръжна цена.- ПРОДАДЕН

7.      ПИ № 11, с площ по скица и АОС от 254.20 кв.м и ПИ № 10, с площ по скица и АОС от 200 кв.м, за които е отреден УПИ ІV-10,11, кв.234, м.“Пробив бул. „Пенчо Славейков“, с административен адрес: гр. София, район „Възраждане“, бул.“Инж. Ив. Иванов“ № 23-25. Начална тръжна цена: 496 000.00 лв. /четиристотин деветдесет и шест хиляди лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 5% от началната тръжна цена.- ПРОДАДЕН

8.      Имот с идентификатор 68134.4338.189 с площ 820 кв.м по кадастрална карта на гр. София, район „Овча купел“, съставляващ УПИ VIII-189, с площ по АОС от 815 кв.м, кв. 42, м.“Овча купел“, с административен адрес: гр. София, ул. „Боряна“ № 17. Начална тръжна цена: 175 340.00 лв. /сто седемдесет и пет хиляди триста и четиридесет лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 5% от началната тръжна цена.- ПРОДАДЕН

        ТЪРГОВЕТЕ, с явно наддаване, от т.5 до т.8, ще се проведат на 23.08.2016 г., както следва: за имот по т.5 – с начален час 09.00 часа, за имот по т.6 – с начален час 11.00 часа, за имот по т.7 – с начален час 13.00 часа, за имот по т.8 – с начален час 15.00 часа. Дата на повторно провеждане на търговете: на 13.09.2016 г., в същите часове.

Срок за закупуване на тръжна документация: от 05.08.2016 г. до 18.08.2016 г. вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч. Срок за извършване на оглед на имотите: от05.08.2016 г. до 18.08.2016 г. вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч., след закупуване на тръжна документация от деловодството на дружеството, по предварителна заявка на кандидата.

        До участие в повторните търгове се допускат, както кандидати вече закупили тръжна документация, така и нови кандидати, които могат да закупят тръжна документация за повторно обявените дати в срок: от 24.08.2016 г. до 08.09.2016. г. вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч. Срок за извършване на оглед на имотите от 24.08.216 г. до 08.09.2016 г. вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч., след закупуване на тръжна документация от деловодството на дружеството, по предварителна заявка на кандидата.

        Краен срок за подаване на документи за участие в търга, в това число и при повторно провеждане на търга – последния работен ден предхождащ датата на търга, от 09.00 часа до 17.00 часа, в деловодството на „Софийски имоти“ЕАД.

Всички търгове ще се проведат в сградата на „Софийски имоти“ ЕАД – гр. София, ул.“Ген. Й. В. Гурко“ №12, етаж 6, на указаните за съответния търг дати.

        Цената на един комплект тръжна документация за всеки от посочените имоти е 100 /сто/ лв. без ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти“ ЕАД, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 12, ет.6.

        Депозитите за участие в търговете се внасят по банкова сметка на „Софийски имоти“ ЕАД в „Първа инвестиционна банка“ АД, гр. София – IBAN: BG94 FINV 9150 10BG N00482, BIC: FINVBGSF.

        За допълнителна информация: 02/937-78-78, 02/937-78-52.