„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

Обява конкурс:

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

  1. Апартамент № 35 с идентификатор 68134.4089.603.1.62, с площ 92,75  кв.м, находящ се в гр. София, ж.к. „Младост 4“, бл. 458, вх. 2, ет. 8. Начална месечна наемна цена: 700.00 (седемстотин) лв. без ДДС. Депозит: 700.00 (седемстотин) лв.
  2. Апартамент № 37 (на две нива) с идентификатор 68134.4089.603.1.117, с площ 96,85 кв.м, находящ се в гр. София, ж.к. „Младост 4“, бл. 458, вх. 1, ет. 8. Начална месечна наемна цена: 730.00 (седемстотин и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 730.00 (седемстотин и тридесет) лв.
  3. Апартамент № 39 (на две нива) с идентификатор 68134.4089.603.1.114, с площ 72,69 кв.м, находящ се в гр. София, ж.к. „Младост 4“, бл. 458, вх. 2, ет. 9. Начална месечна наемна цена: 592.00 (петстотин деветдесет и два) лв. без ДДС. Депозит: 592.00 (петстотин деветдесет и два) лв.
  4. Апартамент № 40 с идентификатор 68134.4089.603.1.115 с площ 60,39 кв.м., находящ се в гр. София, ж.к. „Младост 4“, бл. 458, вх. 2, ет. 9. Начална месечна наемна цена: 491.00 (четиристотин деветдесет и един) лв. без ДДС. Депозит: 491.00 (четиристотин деветдесет и един) лв.
  5. Апартамент № 43 (на две нива) с идентификатор 68134.4089.603.1.121, с площ 97,25 кв.м, находящ се в гр. София, ж.к. „Младост 4“, бл. 458, вх. 1, ет. 8. Начална месечна наемна цена: 742.00 (седемстотин четиридесет и два) лв. без ДДС. Депозит: 742.00 (седемстотин четиридесет и два) лв.
  6. Апартамент № 45 (на две нива) с идентификатор 68134.4089.603.1.70, с площ 133,73 кв.м, находящ се в гр. София, ж.к. „Младост 4“, бл. 458, вх. 2, ет. 11. Начална месечна наемна цена: 1025.00 (хиляда и двадесет и пет) лв. без ДДС. Депозит: 1025.00 (хиляда и двадесет и пет) лв.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 13.05.2024 г. от 10:00 часа в офиса на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6.00 лв. /шест лева/ с вкл. ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12,  всеки работен ден от 19.04.2024 г. до 09.05.2024 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

 Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 10.05.2024 г. от 09:00ч.  до 16:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 19.04.2024 г. до 09.05.2024 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-29 и 02/937-78-52