„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

  1. Апартамент № 31 с идентификатор 68134.4089.603.1.58, с площ 43,56 кв.м, находящ се в гр. София, ж.к. „Младост 4“, бл. 458, вх. Б, ет. 8.Начална месечна наемна цена: 342.00 (триста четиридесет и два).лв. без ДДС. Депозит: 342.00 (триста четиридесет и два) лв.
  2. Апартамент № 5 с идентификатор 68134.903.6.2.5, с площ 128,32 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Никола Вапцаров“ № 25, ет. 3. Начална месечна наемна цена: 1200.00 (хиляда и двеста) лв. без ДДС. Депозит: 1200.00 (хиляда и двеста) лв.
  3. Ателие № 1 с идентификатор 68134.203.293.1.13, с площ 57,56 кв.м. (полезна площ 47 кв.м), находящо се в гр. София, ул. „Лайош Кошут“ № 51, ет. 6. Начална месечна наемна цена: 470.00 (четиристотин и седемдесет) лв. без ДДС. Депозит: 470.00 (четиристотин и седемдесет) лв.
  4. Офис № 1 с идентификатор 68134.900.28.1.18, с площ 47,47 кв.м, находящ се в гр. София, ж.к. „Лозенец“, ул. „Голо бърдо“ № 6 А, партер. Начална месечна наемна цена: 400.00 (четиристотин) лв. без ДДС. Депозит: 400.00 (четиристотин) лв.
  5. Апартамент № 41 с идентификатор н 68134.4089.603.1.66, с площ 44,00 кв.м, находящ се в гр. София, ж.к. „Младост – 4“, бл. 458, вх. Б, ет. 10. Начална месечна наемна цена: 342.00 (триста четиридесет и два) лв. без ДДС. Депозит: 342.00 (триста четиридесет и два) лв.
  6. Апартамент № 9 с идентификатор 68134.203.293.1.9, с площ 111,98 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Лайош Кошут“ № 51, ет. 6, ап. 9. Начална месечна наемна цена: 920.00 (деветстотин и двадесет) лв. без ДДС. Депозит: 920.00 (деветстотин и двадесет) лв.
  7. Апартамент №41 с идентификатор 68134.4089.603.1.120, с площ 77,15 кв.м, находящ се в гр. София, ж.к. „Младост-4“, бл.458, вх. А, ет. 8. Начална месечна наемна цена: 633.00 (шестстотин тридесет и три) лв. без ДДС. Депозит: 633.00 (шестстотин тридесет и три) лв.
  8. Апартамент №1 с идентификатор 68134.903.539.1.1 с площ 97.75 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Банат“ № 16 /ул. „Орел“ № 6 по Н.А/, ет.2. Начална месечна наемна цена: 587.00 (петстотин осемдесет и седем) лв. без ДДС. Депозит: 587.00 (петстотин осемдесет и седем) лв.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 10.07.2023 г. от 10:00 часа в офиса на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.
Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6.00 лв. /шест лева/ с вкл. ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12, всеки работен ден от 23.06.2023 г. до 06.07.2023 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.
Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 07.07.2023 г. от 09:00ч. до 16:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.
Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 23.06.2023 г. до 06.07.2023 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.
За допълнителна информация: 02/937-78-29 и 02/937-78-52.