„СОФИЙСКИ ИМОТИ” ЕАД обявява конкурс за учредяване право на строеж за:

 Построяване на сграда върху недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор 68134.304.293, с площ 950 кв. м, за който е отреден  УПИ XII-293, кв. 262, м. „Зона Б-5-3“, находящ се в гр. София, район „Възраждане“, собственост на „Софийски имоти“ ЕАД. Начална конкурсна цена: 1 165 500  (един милион сто шестдесет и пет хиляди и петстотин) лева без ДДС, равняващи се на  процент обезщетение в размер на не по-малко от 27.00% (двадесет и седем върху сто) от надземната разгъната застроена площ /РЗП/ от сградата и не по-малко от 27.00% (двадесет и седем върху сто) от подземната застроена площ на сградата, определена с Решение № 452 по Протокол №36 от 22.07.2021г. на СОС. Гаранция за участие: 200 000 /двеста  хиляди/ лева.

Конкурсът, ще се проведе на 20.09.2021 г. от 10.00 часа в офиса на „Софийски имоти“ ЕАД, находящ се на адрес:  гр. София, ул.„Ген. Гурко“ № 12, ет.6.

Срок за закупуване на конкурсна документация: от 03.09.2021г. до 16.09.2021г. вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч. Достъпът за оглед до имота  е неограничен.

Срок за подаване на документи за участие, вкл. за заплащане на гаранцията за участие – до 17:00 ч. на 17.09.2021г. вкл.

Цената на един комплект конкурсна документация е 120.00 лв. с вкл. ДДС. ,

Цената на конкурсната документация и гаранцията за участие в конкурса се внасят по банкова сметка на „Софийски имоти” ЕАД“:

  • IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк” АД.

За допълнителна информация:

02/ 937-78-78, 02/ 937-78-52.