„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 • гр. София
 • Тип: СТАЯ
 • Свободен

 

 1. Апартамент № 3  с идентификатор  68134.703.892.1.3, с площ 72.78 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Гео Милев“ № 49А, бл. 1,  ет. 2. Начална месечна наемна цена: 424.00 (четиристотин двадесет и четири) лв. без ДДС. Депозит: 424.00 (четиристотин двадесет и четири) лв.
 2. Гараж № 25 с идентификатор 68134.703.892.1.55, с площ 16.97 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Гео Милев“ № 49А, бл. 1, ет. -1. Начална месечна наемна цена: 88.00 (осемдесет и осем) лв. без ДДС.  Депозит: 88.00 (осемдесет и осем) лв.
 3. Терен с идентификатор 68134.4082.643, с площ 1043 кв.м, находящ се в гр. София, ж.к. „Младост-1“. Начална месечна наемна цена: 2 250.00 (две хиляди двеста и петдесет)  лв. без ДДС. Депозит: 2 250.00 (две хиляди двеста и петдесет) лв.
 4. Апартамент № 5 с идентификатор 68134.703.1319.1.35, с площ 107,01 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Николай Коперник“ № 21, секция „В“, ет. 4, заедно с прилежащото му мазе № 5, с площ 3,50 кв.м. Начална месечна наемна цена: 650.00 (шестстотин и петдесет) лв. без ДДС. Депозит: 650.00 (шестстотин и петдесет) лв.
 5. Гараж № 21 с идентификатор  68134.703.892.4.47, с площ 17.01 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Христо Максимов“ № 64, бл. 4. ет. -1. Начална месечна наемна цена: 88.00 (осемдесет и осем) лв. без ДДС. Депозит: 88.00 (осемдесет и осем) лв.
 6. Терен с площ 884 кв.м, част от поземлен имот с идентификатор 68134. 901.842, с площ на имота 3423 кв.м,  находящ се в гр. София”,  бул. „Джеймс Баучър” № 33. Начална месечна наемна цена: 740.00 (седемстотин и четиридесет)  лв. без ДДС. Депозит: 740.00 (седемстотин и четиридесет) лв.
 7. Терен с площ 16,00 кв.м, част от имот ПИ с идентификатор 68134.305.390, целия с площ 382 кв.м, находящ се в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 122. Начална месечна наемна цена: 400.00 (четиристотин) лв. без ДДС. Депозит: 400.00 (четиристотин) лв.
 8. Апартамент № 11 с идентификатор 68134.703.1319.1.41, с площ 107,01 кв.м,  находящ се в гр. София, ул. „Николай Коперник“ № 21, секция „В“, ет. 6, заедно с прилежащото му мазе № 11 с площ 5,61 кв.м. Начална месечна наемна цена: 670.00 (шестстотин и седемдесет) лв. без ДДС. Депозит: 670.00 (шестстотин и седемдесет) лв.

 

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 15.07.2021 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6.00 лв. /шест лева/ с вкл. ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:

 • IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;
 • IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк” АД.

                     Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12,  всеки работен ден от 30.06.2021 г. до 13.07.2021 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

 Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 14.07.2021 г. от 09:00ч.  до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 30.06.2021 г. до 13.07.2021 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52