„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следния имот:

  • гр. София
  • Свободен

Бистро със застроена площ от 270.90 кв.м, състоящо се от кухненски блок, бар и зала за консумация на ет.2 и панорамна тераса към бистрото на ет.3 в сграда за обслужване на посетители, заедно с летен бар с диаметър 6 м, находящи се на територията на Комплекс „Възраждане“, с административен адрес: ул. „Българска морава“ № 4, район „Възраждане“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 5 610.00 лв. (пет хиляди шестстотин и десет лева) без ДДС, формирана от две вноски: : за бистро със застроена площ от 270.90 кв.м, състоящо се от кухненски блок, бар и зала за консумация на ет.2, с панорамна тераса към бистрото на ет.3 в сграда за обслужване на посетители /закрита част за целогодишно ползване/- сума в размер на 1 310.00 лв. (хиляда триста и десет лева), без ДДС и за летен бар с диаметър 6 м /открита част за сезонно ползване/ – за периода от месец юни до месец септември вкл. сума в размер на 4 300.00 лв. (четири хиляди и триста лева), без ДДС. Депозит: 5 610.00 лв. (пет хиляди шестстотин и десет лева).

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 29.03.2021 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко” № 12.

Цената на един комплект конкурсна документация за имотa е 120.00 лв. (сто и двадесет лева) с вкл. ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:

  • IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;
  • IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк” АД.

            Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 12,  всеки работен ден от 13.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

 Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 26.03.2021 г. от 09:00ч.  до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 13.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52