„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имот

УПБ в с.Бойковец, общ.Етрополе – Сграден фонд: спален блок на два етажа със ЗП 314 кв.м, спален блок на два етажа със ЗП 314 кв.м, други сгради – домакински блок с обща ЗП 167 кв.м, кухненски блок с обща ЗП 630 кв.м, разположени върху терен с площ 17702 кв.м, м.”Велин камък”. Начална месечна наемна цена: 1 092 лв. (Хиляда и деветдесет и два лева) без ДДС. Депозит: 1 092 лв. (Хиляда и деветдесет и два лева).