„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имот:

  • УПБ в с. Мала църква, общ. Самоков – Сграден фонд, разположен върху терен  с площ от 28 885 кв.м. Начална месечна наемна цена:  865 лв. (Осемстотин шестдесет и пет лева) без ДДС. Депозит: 865 лв. (Осемстотин шестдесет и пет лева).