„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

  • гр. София
  • Тип: СТАЯ
  • Свободен
  1. Хале №1 с площ 102 кв.м, разположено в промишлена сграда с идентификатор 68134.1894.327.1, кв. 74, м.”Карпузица”, ул. „Средорек“ № 5 /стар адрес ул. „Средорек“ № 30/, район „Витоша”, гр. София. Начална месечна наемна цена: 250 лв. /Двеста и петдесет лева/ без ДДС. Депозит: 250 лв. /Двеста и петдесет лева/.
  2. Офис с площ 172,72 кв.м, разположен на партерния и на първи етаж в сграда – тяло „А”, находящ се на ул. „Евлия Челеби” № 42А, район „Витоша”, гр. София. Начална месечна наемна цена: 270 лв. /Двеста и седемдесет лева/ без ДДС. Депозит: 270 лв. /Двеста и седемдесет лева/
  3. Подземен гараж № 12 с площ 21,95 кв.м, находящ се на ул. „Николай Коперник“ № 21, гр. София. Начална месечна наемна цена: 50 лв. /Петдесет лева/ без ДДС. Депозит: 50 лв. /Петдесет лева/.
  4. Подземен гараж № 13 с площ 23,09 кв.м, находящ се на ул. „Николай Коперник“ № 21, гр. София. Начална месечна наемна цена: 50 лв. /Петдесет лева/ без ДДС. Депозит: 50 лв. /Петдесет лева/.
  5. Терен с обща площ от 7001 кв.м, съставляващ реално обособена част от УПИ IV с площ от 3456 кв.м и реално обособена част от УПИ V с площ от 3545 кв.м, от кв. 262, м. „Зона Б-5-3“, находящ се между ул. „Партений Нишавски“, ул. „Средна гора“, ул. „Три уши“ и ул. „Добруджански край“, район „Възраждане“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 2 500 лв. /Две хиляди и петстотин лева/ без ДДС. Депозит: 2 500 лв. /Две хиляди и петстотин лева/.

 

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 16.05.2017 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 5 лв. /Пет лева/ без ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12, ет. 6, всеки работен ден от 29.04.2017 г. до 12.05.2017 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 15.05.2017 г. от 09:00ч.  до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 29.04.2017 г. до 12.05.2017 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78.