„Софийски имоти“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

  • гр. София
  • Свободен
1.      Двуетажна къща със сутерен, находяща се в ПИ 940, кв.104, с площ 366 кв.м., находяща се на ул.“Йордан Йовков“ 15, м.“Красно село- Стрелбище, урб. Блок 32″, гр.София. Начална месечна наемна цена: 670 лв. /шестстотин и седемдесет лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 670 лв. /Шестстотин и седемдесет лева/. ОТДАДЕН ПОД НАЕМ

2.      Търговско помещение със ЗП-158 кв.м., находящо се в партерния етаж на шестетажна сграда на бул.“Хр.Ботев“ 5-7, ПИ 6, кв.346, м.“Центъра“, район „Красно село“, гр.София. Начална месечна наемна цена: 1 900 лв. /хиляда и деветстотин лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 1 900 лв. /Хиляда и деветстотин лева /.– ОТДАДЕН ПОД НАЕМ

3.      Триетажна сграда със ЗП- 330 кв.м. с идентификатор 68134.405.17.1, заедно с прилежащ терен, съставляващ УПИ VII-13, кв.506, м.“Центъра“, нанесен в КК като поземлен имот с идентификатор 68134.405.17 с площ 1599 кв.м., находящ се на ул.“Московска“ 15, гр.София. Начална месечна наемна цена: 13 220 лв. /тринадесет хиляди двеста и двадесет лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 13 220 лв. /Тринадесет хиляди двеста и двадесет лева/.– ОТДАДЕН ПОД НАЕМ

4.      Двуетажна сграда за търговска дейност, находяща се на ул.“Бурел“ 67, с площ 126 кв.м., с прилежащ терен, съставляващ ПИ 559, с площ от  292 кв.м., кв. 41, м. „Иван Вазов“, гр.София. Начална месечна наемна цена: 400 лв. /четиристотин лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 400 лв. /Четиристотин лева/.– ОТДАДЕН ПОД НАЕМ

5.      Сграда – бивша отоплителна централа, ЗП 1286 кв.м и прилежащ терен, с площ 2276 кв.м., съставляващ УПИ III-20, кв.55, м. „Студентски град“, заедно с част от УПИ II – за КОО и озеленяване, представляваща имот с проектен номер №4311, с площ 1329 кв.м,кв. 55, м. „Студентски град“ ,УПИ IV- 20 с площ 796 кв.м., кв. 55, м. „Студентски град“ и част от УПИ  II-20, с площ от 1945 кв.м, кв.54, м. „Студентски град“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 4 000 лв. /четири хиляди лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 4 000 лв. /Четири хиляди лева/.– ОТДАДЕН ПОД НАЕМ

6.      „Кафе-ресторант“ на два етажа, който ще бъде ситуиран в УПИ I, кв. 1А, м. „Зона Б-5-4″, район „Възраждане“, със ЗП 252,57 кв.м и РЗП 508,74 кв.м по данни от одобрения работен проект от 22.04.2014г., ведно с прилежащ терен. Начална месечна наемна цена: 5 500 лв. /пет хиляди и петстотин лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 5 500 лв. /Пет хиляди и петстотин лева/.– ОТДАДЕН ПОД НАЕМ

7.      Двуетажна сграда със ЗП 156 кв.м и дворно място, съставляващо УПИ I, кв. 16, с. Долен, община Сатовча, област Благоевград. Начална месечна наемна цена: 270 лв. /двеста и седемдесет лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 270 лв. /Двеста и седемдесет лева/.– ОТДАДЕН ПОД НАЕМ

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 15.08.2016г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти“ ЕАД – гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 100 лв. /Сто лева/, без ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти“ ЕАД, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ №12, ет.6, всеки работен ден от 29.07.2016г. до 12.08.2016г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса  12.08.2016г., от 09:00ч.  до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти“ ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 29.07.2016г. до 12.08.2016г., включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78.