Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

  1. Терен с идентификатор 68134.902.59, с площ 599 кв.м, заедно с три постройки, съставляващи сграда с идентификатор 68134.902.59.1 с площ от 74 кв.м, сграда с идентификатор 68134.902.59.2 с площ от 30 кв.м и сграда с идентификатор 68134.902.59.3 с площ от 21 кв.м, находящ се в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Стоян Михайловски“ № 32-34. Начална месечна наемна цена: 1985.00 (хиляда деветстотин осемдесет и пет) лв. без ДДС. Депозит: 1985.00 (хиляда деветстотин осемдесет и пет) лв.
  2. Хале № 1 с площ 102 кв.м, разположено в промишлена сграда с идентификатор 68134.1894.327.1, кв. 74, м. „Карпузица“, ул. „Средорек“ № 5, район Витоша, гр. София. Начална месечна наемна цена: 360.00 (триста и шестдесет) лв. без ДДС. Депозит: 360.00 (триста и шестдесет) лв.
  3. Офис № 7 с идентификатор 68134.407.215.1.36 с площ от 24,75 кв.м, находящ се в приземния етаж на жилищна сграда с адрес гр. София, ул. „Герлово“ № 4. Начална месечна наемна цена: 220.00 (двеста и двадесет) лв. без ДДС. Депозит: 220.00 (двеста и двадесет) лв.
  4. Офис №1 с обща площ от 556,40 кв.м, обособен в сграда с идентификатор 68134.1894.327.1, цялата с площ от 3200 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Средорек“ № 5. Начална месечна наемна цена: 1940.00 (хиляда деветстотин и четиридесет) лв. без ДДС. Депозит: 1940.00 (хиляда деветстотин и четиридесет) лв.
  5. Офисен етаж № 2 с площ от 103,53 кв.м, находящ се в гр. София, ж.к. „Иван Вазов“, бул. „Витоша“ № 150, бл. 70. Начална месечна наемна цена: 1175.00 (хиляда сто седемдесет и пет) лв. без ДДС. Депозит: 1175.00 (хиляда сто седемдесет и пет) лв.
  6. Магазин № 3А на две нива с идентификатор 68134.4358.301.4.28 с обща площ 86,76 кв.м, находящ се в гр. София, ж.к. „Люлин 8“, ул. „Гоце Делчев“, бл. 820, тяло Б, вх. А. Начална месечна наемна цена: 657.00 (шестстотин петдесет и седем).лв. без ДДС. Депозит: 657.00 (шестстотин петдесет и седем) лв.
  7. Три броя помещения за козметично студио с обща площ 57.30 кв.м, разположени на етаж 1, в сградата на Централна минерална баня „Банкя”, находяща се в гр. Банкя, ул. „Майор Коста Паница“. Начална месечна наемна цена: 640.00 (шестстотин и четиридесет) лв. без ДДС. Депозит: 640.00 (шестстотин и четиридесет) лв.
  8. Стая, антре и сервизно помещение с идентификатор 68134.1001.485.1.6 с обща площ 17,89 кв.м, находящо се на втори надпартерен етаж в сграда на бул. „Витоша“ № 50, район Триадица, гр. София. Начална месечна наемна цена: 255.00 (двеста петдесет и пет) лв. без ДДС. Депозит: 255.00 (двеста петдесет и пет) лв.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 17.04.2024 г. от 10:00 часа в офиса на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.
Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6.00 лв. /шест лева/ с вкл. ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12, всеки работен ден от 01.04.2024г. до 15.04.2024 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.
Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 16.04.2024 г. от 09:00ч. до 16:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.
Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 01.04.2024г. до 15.04.2024г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.
За допълнителна информация: 02/937-78-29 и 02/937-78-52