Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 1. Апартамент № 2 с идентификатор 68134.703.892.1.2, с площ 105,30 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Гео Милев“ № 49 А, ет. 2. Начална месечна наемна цена: 630.00 (шестстотин и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 630.00 (шестстотин и тридесет) лв.
 2. Апартамент № 4 с идентификатор 68134.703.892.1.4 с  площ 78,10 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Гео Милев“ № 49 А, ет. 2. Начална месечна наемна цена: 605.00 (шестстотин и пет) лв. без ДДС. Депозит: 605.00 (шестстотин и пет) лв.
 3. Апартамент № 6 с идентификатор 68134.703.892.1.6, с площ от 67.62 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Гео Милев“ № 49 А, ет. 3. Начална месечна наемна цена: 482.00 (четиристотин осемдесет и два) лв. без ДДС. Депозит: 482.00 (четиристотин осемдесет и два) лв.
 4. Апартамент № 7 с идентификатор 68134.703.892.1.7 с площ 105,30 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Гео Милев“ № 49 А, ет. 3. Начална месечна наемна цена: 750.00 (седемстотин и петдесет) лв. без ДДС. Депозит: 750.00 (седемстотин и петдесет) лв.
 5. Апартамент № 9 с идентификатор 68134.703.892.1.9, с площ 78,10 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Гео Милев“ № 49 А, ет. 3. Начална месечна наемна цена: 556.00 (петстотин петдесет и шест)лв. без ДДС. Депозит: 556.00 (петстотин петдесет и шест) лв.
 6. Апартамент № 10 с идентификатор 68134.703.892.1.10 с площ от 121,31 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Гео Милев“ № 49 А, ет. 3. Начална месечна наемна цена: 678.00 (шестстотин седемдесет и осем) лв. без ДДС. Депозит: 678.00 (шестстотин седемдесет и осем) лв.
 7. Апартамент № 20 с идентификатор 68134.205.36.1.20, с площ 94,06 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Смърч“ № 24, ет. 7. Начална месечна наемна цена: 700.00 (седемстотин) лв. без ДДС. Депозит: 700.00 (седемстотин) лв.
 8. Апартамент № 4 с идентификатор 68134.903.6.2.4, с площ 128,44 кв.м, находящ се в гр. София, район „Лозенец“, бул. „Никола Вапцаров“ № 25, вх. Б, ет. 3. Начална месечна наемна цена: 890.00 (осемстотин и деветдесет) лв. без ДДС. Депозит: 890.00 (осемстотин и деветдесет) лв.
 9. Ателие за творческа дейност с идентификатор 68134.407.150.2.47, с площ 50,51 кв.м, находящо се в гр. София, ул. „Васил Априлов“ № 10-12, вх. Б, ет. 1 (партер). Начална месечна наемна цена: 530.00 (петстотин и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 530.00 (петстотин и тридесет) лв.
 10. Подземен гараж  № 1 с идентификатор 68134.800.450.1.37, с площ 21,94 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Елемаг“ № 26. Начална месечна наемна цена: 110.00 (сто и десет) лв. без ДДС. Депозит: 110.00 (сто и десет) лв.
 11. Гараж № 16, с площ 14,54 кв.м, находящ  в сграда с адрес: гр. София; ул. „Христо Максимов“ № 64, бл.4. Начална месечна наемна цена: 138.00 (сто тридесет и осем) лв. без ДДС. Депозит: 138.00 (сто тридесет и осем) лв.
 12. Гараж № 1 с идентификатор 68134.306.403.1.60, с 27,54 кв.м, ет.-1, находящ се в гр. София,  ул. “Царибродска” №136-142. Начална месечна наемна цена: 257.00 (двеста петдесет и седем) лв. без ДДС. Депозит: 257.00 (двеста петдесет и седем) лв.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 15.04.2024 г. от 10:00 часа в офиса на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6.00 лв. /шест лева/ с вкл. ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12,  всеки работен ден от 29.03.2024 г. до 11.04.2024 г.  включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

 Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 12.04.2024 г. от 09:00ч.  до 16:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 29.03.2024 г. до 11.04.2024 г.  включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-29 и 02/937-78-52