Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 • гр. София
 • Свободен

 

 1. Обект-аптека с идентификатор 68134.1386.2651.1.225, с площ 86,94 кв.м, находяща се в гр. София, ж.к. “Надежда І”, ул. “Ломско шосе”, бл. 172, вх. Ж, ет.1. Начална месечна наемна цена: 1 499.00 (хиляда четиристотин деветдесет и девет) лева без ДДС. Депозит: 1 499.00 (хиляда четиристотин деветдесет и девет) лева
 2. Апартамент № 39 с идентификатор 68134.4089.603.1.118, с площ 88,50 кв.м, находящ се в гр. София, ж.к. „Младост-4“, бл. 458, вх. 1, секция „А“, ет.8. Начална месечна наемна цена: 00 (триста шестдесет и четири) лева без ДДС. Депозит: 364.00 (триста шестдесет и четири) лева
 3. Апартамент № 9 с идентификатор 68134.800.450.1.9, с площ 75.96 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Елемаг“ № 26. Начална месечна наемна цена: 500.00 (петстотин) лева без ДДС. Депозит: 500.00 (петстотин) лева.
 4. Гараж № 27 с идентификатор 68134.703.892.1.57 с площ 19,80 кв.м на ниво сутерен, находящ се в  гр. София, ул. „Гео Милев“ № 49А,  бл.1.  Начална месечна наемна цена: 00 (седемдесет и пет) лева без ДДС. Депозит: 75.00 (седемдесет и пет) лева.
 5. Паркинг № 1, съставляващ обособена част от парк „Възраждане“ с площ 1248,7 кв.м и вход откъм ул. „Партений Нишавски“, район „Възраждане“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 1 700.00 (хиляда и седемстотин) лева без ДДС. Депозит: 1 700.00 (хиляда и седемстотин) лева
 6. Паркинг № 2, съставляващ обособена част от парк „Възраждане“ с площ 2 797,4 кв.м и вход откъм ул. „Камен Андреев“, район „Възраждане“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 2 240.00 (две хиляди двеста и четиридесет) лева без ДДС. Депозит: 2 240.00 (две хиляди двеста и четиридесет) лева.
 7. Част от терен с идентификатор 68134.1930.594 с площ 35 кв.м, находящ се на ъгъла на ул. „Казбек“ и бул. „Братя Бъкстон“. Начална месечна наемна цена: 00 (триста двадесет и седем) лева без ДДС. Депозит: 327.00 (триста двадесет и седем) лева
 8. Част от терен с идентификатор 68134.1930.594 с площ 12 кв.м, находящ се на ъгъла на ул. „Казбек“ и бул. „Братя Бъкстон“. Начална месечна наемна цена: 00 (двеста) лева без ДДС. Депозит: 200.00 (двеста) лева.
 9. Част от терен с идентификатор 68134.1930.594 с площ 26 кв.м, находящ се на ъгъла на ул. „Казбек“ и бул. „Братя Бъкстон“. Начална месечна наемна цена: 00 (двеста и деветдесет) лева без ДДС. Депозит: 290.00 (двеста и деветдесет) лева.

 

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 06.04.2021г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6.00 лв. (шест лева) с вкл. ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:

 • IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;
 • IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк” АД.

                     Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” №12,  всеки работен ден от 20.03.2021г. до 05.04.2021 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

 Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса –  05.04.2021 г. от 09:00ч.  до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 20.03.2021г. до 05.04.2021 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52