Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти

  • гр. София
  • Тип: СТАЯ
  • Свободен

Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

  1. Паркинг №1, съставляващ обособена част от парк „Възраждане“ с площ 1248,7 кв.м и вход откъм ул. „Партений Нишавски“, район „Възраждане“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 1 630 лв. /хиляда шестстотин и тридесет лева/ без ДДС. Депозит: 1 630 лв. /хиляда шестстотин и тридесет лева/

  2. Паркинг №2, съставляващ обособена част от парк „Възраждане“ с площ 2797,4 кв.м и вход откъм ул. „Камен Андреев“, район „Възраждане“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 2 180 лв. /две хиляди сто и осемдесет лева/ без ДДС. Депозит: 2 180 лв. /две хиляди сто и осемдесет лева/.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 06.12.2017 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 5 лв. /Пет лева/ без ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12, ет. 6, всеки работен ден от 20.11.2017 г. до 04.12.2017 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 05.12.2017 г. от 09:00ч. до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 20.11.2017 г. до 04.12.2017 включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78 или 02/937-78-52.