Прекратена! „Софийски имоти“ ЕАД, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ №12, ет. 6 обявява стартирането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на обект „Парк „Възраждане”, гр. София, район „Възраждане”, м. „Зона Б-5-4”, кв. 1a, УПИ I и УПИ III“

Дата на публикацията

09.02.2015

Файлове

Проекти Парк „Възраждане“ Етап I

 

Проекти Парк „Възраждане“ Етап II

Въпрос 1

1. Публикуваната на сайта документация не съдържа Образец № 14 „Техническо предложение“. Моля да ни го изпратите или публикувате допълнително.

2. Моля да потвърдите, че ще приемете доказването на разполагаемостта с ликвиден работен капитал в размер не по-малък от 1 000 000 (един милион) лева само с отчет за приходите и разходите и баланс за 2014 г., от които е видно, че участникът разполага с парични средства в края на 2014 г. в размер по-голям от 1 000 000,00 лева.

3. Съгласно Указанията за участие се изисква копие на електронен носител на съдържанието на всеки плик (например CD/DVD или подобен във формат *.pdf *.txt или подобен). Правилно ли е разбирането ни, че изисквате и количествено-стойностните сметки само във формат *.pdf или *.txt.?

4.

На страница 31 от Указанията за участие е записано: „Всички страници на офертата трябва да са последователно номерирани за Плик 1, Плик 2 и Плик 3 поотделно“. В тази връзка моля да потвърдите разбирането ни, че номерацията на Плик 2 трябва да започне от с номер 1 и съответно номерацията на Плик 3 трябва да започне от с номер 1.

ОтговорВъпрос 2

1. В проекта по част „Паркоустройство“ ЕТАП I е обозначено, че

се поставят пластмасови тревни елементи, но в количествено-стойностната

сметка – Образец No17-I не са посочени за изпълнение като вид СМР, Въпросът

1.1. Ще се поставят ли пластмасови тревни елементи, съгласно

техническия проект, част „Паркоустройство“ и следва ли да се остойностяват?

 

2. В Образец No17-I – Количествено-стойностна сметка, част:

Пътни работи, позиция 7 „Доставка и полагане на пясък за изравнение под

настилките с дебелина 5 см.“ не се калкулира в колона 6 „Стойност“. Въпросът

Следва ли да се остойностява поз.7 „Доставка и полагане на пясък за

изравнение под настилките с дебелина 5 см.“ в КСС по част: Пътни работи или

пясъкът под настилката от унипаваж и тактилките ленти следва да се включи в

анализите цени на поз. от 1 до 6?

 

3. В Образец No17-I – Количествено-стойностна сметка, подобект:

Амфитеатър, част: Конструкции, поз.З „Кофражни работи“ е с количество

Моля да уточните дали е допусната техническа грешка при изписването

на мерната единица на поз. З „Кофражни работи“ и следва ли позицията да се

чете с мерна единица „м2“?

 

4. В Образец No17-II – Количествено-стойностна сметка,

подобект: Детска площадка, част Конструктивна, позиция „Кофражни работи“ е

обозначена с мерна единица „ M3“.

Моля да уточните дали е допусната техническа грешка при изписването

на мерната единица на позиция „Кофражни работи“ и следва ли позицията да

се чете с мерна единица „м2“?

 

5. В Образец No17-I – Количeствено-стойностна сметка,

подобект „Кафе – ресторант“, част Конструкции, Б. Армировъчни работи и

плочи, са предвидени за изпълнение в т.VII – Стоманени рамки, които в проекта

по част: Конструктивна са представени само като детайли, без монтажна

схема и изисквания за oбработка на материала В проекта по част: Архитектура

въпросните рамки са специфицирани, като „метални рамки – предварително

поцинковани и прахово боядисани“.

Моля да посочите изискването за обработката на металните рамки, с

което да се съобразим при изготвянето на ценовата оферта и анализите на ед. цени?

Моля да предоставите монтажни схеми на металната конструкция?

 

6. В Образец No17-I – Количествено-стойностна сметка,

подобект „Кафе – ресторант“, част: Архитектура, Покривни работи, е

предвидена за изпълнение в поз.10 „Хидроизолация с посипка, вкл.

грундиране“, тоест битумна хидроизолация с посипка и предварително

обработена основа с битумен грунд. В проекта по част: Архитектура, чертеж

No5/10, на покрив кота +7,50 е посочена хидроизолация ЕПДМ мембрана.

Моля да уточните вида на хидроизолацията на покрив кота +7,50?

 

ОтговорВъпрос 3

1. В част Архитектура на „Кафе-ресторант“ липсват Приложенията,

цитирани в съдържанието на проектната документация, а именно:

1. Спесификация дограма

2. Детайли

3. Софити

4. Настилки

5. Разгъвки

6. Количествена сметка.

С оглед на коректното остойностяване, моля, Възложителят да посочи вид,

цвят, размери, камерност, отваряемост и други характеристики на: структурна

фасада, декоративен елемент жалузи, дървена обшивка, слънцезащитни

елементи, външна дограма, вътрешни витрини, вътрешни врати.

 

2. В части Архитектура и Конструктивна на „Амфитеатър“

Количествените и Количествено-стойностни сметки се различават. Коя е

коректната?

 

3. Как да се чете Позиция 3 от Количествено-стойностната сметка

по част Архитектура на „Стопанска постройка с двор“ – „Мазилка по външни

стени=135,00м2“: външна или вътрешна мазилка на външните стени? Ако е

външна, тъй като е със същото количество като на външната топлоизолация, то

тогава вътрешната мазилка и шпакловка с какво количество и в коя позиция от

Количествено-стойностната сметка да се остойностят?

 

4. Позиция 4 от Количествено-стойностната сметка по част

Архитектура на „Стопанска постройка с двор“ – „Покривка покривка=152.00

M2“ се остойностява съгласно детайл 1, в който всички участващи елементи

са с различно от това количество, в този случай как да бъдат остойностени?

Ламаринената пола по борда с какво количество и в коя позиция на КСС се

остойностява? Страната на борда откъм покрива с какъв материал сe изолира

– EPS 6 см или XPS 8 см и с какво количество и в коя позиция на КСС се

остойностява?

 

5. Къде да се спесифицират липсващите в количествените сметки

позиции:

– Позиция за остойностяване на част КИП и А за мулти сплит системите.

– Кулисен шумозаглушител 600/300/1000 към НВ-1 (нагнетателната

вентилация) на кухнята.

– Количества за обшивка на въздуховоди с поц. ламарина за НВ-З/СВ-З

(Приточно-смукателна вентилация зала непушачи)

 

ОтговорВъпрос 4

Въпрос:

Възложителят е поставил изискването в техническото предложение да се отчитат (разглеждат) варианти за едновременно изпълнение на двата етапа и за изпълнение им през различни периоди от време.

В ОБРАЗЕЦ №14 – ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ в т.II. Организация и изпълнение на поръчката Възложителят с посочил:

1.Подход за изпълнение на поръчката и организацията на строителната площадка: (описание на подхода и методите за работа на обекта съобразно конкретиката и спецификата на обекта, с цел обезпечаване качественото изпълнение на обществената поръчка за всеки от етапите; описание на стъпките от подхода на изпълнение, като се отчитат (разглеждат) варианти за едновременно изпълнение на двата етапа, както и изпълнение през различни периоди от време);

4.Технологична последователност на строителните процеси: (описание на технологичната последователност и сроковете за изпълнение на всички основни строителни дейности представени (в линейния план), покриващи всички аспекти па извършваната дейност с отчитане на реалната производителност на предложената работната сила, технологично оборудване и механизация, вкл. варианти за едновременно изпълнение на двата етапа и за изпълнение през различни периоди от време).

В т. XIII. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА от „Указания за участие в обществената поръчка и методика за оценка“ Възложителят е посочил критериите, по които ще оценява офертите:

– Подпоказател ТО-1. : Подход за изпълнение на поръчката и организацията на строителната площадка: т.З. ясно са идентифицирани и описани стъпките от подхода на изпълнение и те съответстват на техническите спецификации и отчитат условията и особеностите на обекта, етапите на изпълнение и включените за изпълнение строителни работи, отчита (разглежда) варианти за едновременно изпълнение на двата ЕТАПА, както и изпълнението им през различни периоди от време;

– Подпоказател ТО 3.: Мерки за намаляване дискомфорта на местното население при изпълнение на предвидените строителни дейности : т.З. същевременно са отчетени вариантите за едновременно изпълнение на двата ЕТАПА и изпълнението през различни периоди от време

– Подпоказател – ТО 4 : Технологична последователност на строителните процеси: т. 1.2 покриват всички аспекти на извършваната дейност с отчитане на реалната производителност на предложената работната сила, технологичното оборудване и механизация; технологичната последователност е съобразена с възможните варианти за едновременно изпълнение на двете фази и за изпълнение през различни периоди от време.;

В „Указания за участие в обществената поръчка и методика за оценка“ по повод точка „1.3. Възможност за представяне на варианти в офертите“, е написано: „Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.“. По-долу в същия текст е написано: „Не се допуска представянето на различни варианти на офертата. При наличието на няколко варианта на офертата, същата не се разглежда и предложилият я участник се отстранява от по- нататъшно участие в процедурата.“

Моля, да разясните при това противоречие между т. II.1.9. от обявлението и точка 1.3. от в „Указания за участие в обществената поръчка и методика за оценка“, включително изискванията за техническото предложение, дали е необходимо да се отчитат и разглеждат тези два варианта за изпълнение на етапите, а именно едновременно и последователно.

 

Въпрос: В методиката за оценка за показател „Срок за изпълнение на етап I (ТС 1) и показател „Срок за изпълнение на етап II” (ТС 2) е заложен текстът:

Минимално допустимият срок е: за ТС 1 -………..дни, а за ТС 2 -………. дни.

Заложени ли са минимално допустими срокове за изпълнение за етап I и етап II?

ОтговорВъпрос 5

Въпрос: В документацията за обществена поръчка в Указания за участие в обществената поръчка и методика за оценка в I. ОБЩИ УСЛОВИЯ; т. 2.1.4. Технически изисквания; 2.1.4.1. Участникът трябва да представи списък на строителни работи, изпълнени през предходните пет години, считани от датата на подаване на офертата видно, от който е изпълнил/извършил строителни дейности за всички изброени по-долу строителни работи в посочения обем, както следва;

а) Положени минимум 10 000 m2 настилки от типа „унипаваж” и/или бетонови плочи и/или паваж или други подобни настилки (сумарно за един или повече обекта);

и

д) Изпълнено/реконструирано озеленяване на поне един обект от типа на градски, крайградски парк, вътрешноквартално озеленяване или озеленяване на обществени или частни площи, с площ от минимум 20 000 m2 (сумарно за един или повече обекти);

Бихте ли ни дали разяснение, ако участникът приложи като доказателство за извършените дейности препоръки за добро изпълнение от възложителите и Договори, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности с приложено КСС ще бъдат ли приети.

 

Въпрос: В документацията за участие обществена поръчка в ОБРАЗЕЦ № 7, цитирам: колона №8 Публичен/ни регистър/ри, в който/които се съдържа информация за изпълнението на дейностите посочени в колона 5.

Моля да разясните какво имате предвид под публичен регистър.

 

 

ОтговорВъпрос 6

Въпрос: Етап I, Кафе – ресторант, част Архитектура, Покривни работи / Открита тераса на кота +3,70 м , поз. 17. Бетон за наклон, с бетонпомпа, вкл. транспорт – посочената единична мярка е m2, количество 12,45.
Моля да уточните допусната ли е техническа грешка и следва ли позицията да се чете с мерна единица M3?

Въпрос: В етап I, Кафе-ресторант, част Архитектура, раздел Други, съществува поз. 57. „Предварително поцинковани, прахово боядисани метални рамки – 320 м. “ В количествената сметка по част Конструкции на Кафе-ресторант, раздел VII. Стоманени рамки са специфицирани стоманени елементи, съгласно приложените чертежи и детайли както следва:

G1 кг 5447
G2 кг 2376
G3 – козирка кг 50
G4 – козирка кг 101
G5 – козирка кг 74
С1 кг 1503
С2 кг 3657
СЗ кг 1730
3Ч 1 кг 616
Детайл „А“ кг 141
Въпросът е: Позиция 57 от част Архитектура дублира ли се с позициите от раздел VII. Стоманени рамки в количествената сметка от част Конструкции? Коя от тях следва да се остойности? Предвидената метална конструкция от раздел VII. Стоманени рамки, част Конструкции, следва ли да бъде поцинкована и прахово боядисана?

Въпрос: В етап I, Кафе-ресторант, част Архитектура и част Конструкции не се открива позиция за направа на изкоп.
Моля за разяснение в коя количествена сметка са предвидени изкопните работи за кафе-ресторанта?

Въпрос: В коя количествена сметка са описани количествата на видовете работи предвидени за изграждане на покритието на металната козирка, съгласно детайл В4?

Въпрос: В етап I, Кафе-ресторант, част Архитектура, приложения 2.1 D1 – пергула тераса и 2.2 – D1 – Пергула парк са изобразени метални кашпи общо 20 бр.
Въпросът е: Трябва ли да бъдат остойностявани и в коя част на количествено-стойностната сметка следва да бъдат включени?

Въпрос: Съгласно отговор на въпрос с изх. № СИ-03-183 / 23.02.2015 е добавена точка 10.4 – „Пластмасови паркинг елементи“ в количествено-стойностната сметка на обекта, която в Рекапитулацията към етап I липсва.
Моля посочете къде да бъде отнесена.

Въпрос: В Етап I, част Паркоустройство е посочена Дендрологична ведомост на растителни видове, а в количествено-стойностната сметка е посочен общия брой на отделните декоративни фиданки (широколистни и иглолистни). Как да бъдат остойностени съответно поз. 2. „Доставка и Засаждане на фиданки с височина на неразклонено стъбло мин 1.5 м и с по мин 5 разклонения включително засипване на дупките с постепенно уплътняване и санитарна резидба — 320 бр. ’’ от раздел. II и поз.2 „Доставка и Засаждане на фиданки с височина на неразклонено стъбло минимум 1м и с по минимум 5 разклонения включително засипване на дупките с постепенно уплътняване и санитарна резидба – 23 бр. ” от раздел. III, имайки предвид различните растителни видове, които влизат в състава на всяка от по-горе посочените позиции, съгласно Дендрологичната ведомост?

Въпрос:В етап II, Стопанска постройка с двор, част Архитектура Вертикални разрези, са предвидени топлоизолация, хидроизолация и трамбована баластра под армираната бетонова настилка.
Въпросът е: Къде са отразени тези позиции в количествено-стойностната сметка за обекта?

ОтговорВъпрос 7

Въпрос: В Образец №17-II- количествено стойностна сметка е констатирано, че:

1.1.Помощна Количествено-стойностна сметка №4 „Алейно осветление”, в Площадкова канализация 1.1 .Строителна  част — к.8, кл.4, кл.З, кл.2, кл. 1 и връзки DN200, в част Площадкова канализация, част Паркоустройство от поз.14 до края на сметка 10.1., също и от поз.1 на сметка 10.2. до края., както и поз.1.3.4 от храстова растителност (засаждане) стойностите нямат закръгление. Следва ли същите да бъдат закръглени до втори знак след десетичната запетая в хартиеният и електронен носител на Образец №17 към Офертата?

Въпрос: В Количествено-стойностна сметка №11.1 Детска площадка, част Конструктивна, сумарната стойност не включва Поз.1 „Подложен бетон В15 за бордюри”, следва ли количеството на подложният бетон да се остойности в друга позиция и коя е тя?

Въпрос: За подобект „Кафе-ресторант” част: Технология кухня в проекта е приложена Спесификация на съоръженията, която липсва в Количествено-стойностните сметки. Следва ли същата да участва в ценовото предложение?

Въпрос: Свободно стоящите 10 бр. пейки бетонова отливка ф150, 1700кг от чертеж №10 на „Паркоустройство” Iетап не участват в Количествено – стойностната сметка, следва ли да се има предвид, че не са предмет на  парковото обзавеждане в рамките на поръчката?

Въпрос: В подобект „Кафе-ресторант” част „Архитектурна” покривни работи, за поз.9 и поз.18 – Холкер, моля за потвърдите мерната единица м2 или мл ?

Въпрос:  В Количествено – стойностна сметка Рекапитулация на Етап II не са проектирани получените стойности от Количествено-стойностните сметки по части и в общата сума не участва стойността на подобект: Стопанска cграда, който е остойностен само от част Архитектура и Конструкция. Как да бъде попълнена Рекапитулацията – с нанесени стойности от получените сметки по части или с проектирани стойности както в Рекапитулацията на Етап I?

Въпрос: Поз.5 на „Водомерна шахта” строителни работи в част „Водоснабдяване”, дали мярката е „бр.” вместо написаното „m3”?

ОтговорВъпрос 8

Въпрос: При разглеждане на две възможности за изпълнение на двата етапа – едновременно и последователно, следва ли да бъдат изготвени два линейни календарни графика (един, в който етапите се изпълняват последователно и един, в който етапите се изпълняват едновременно)?

ОтговорВъпрос 9

Въпрос 1: В предоставената документация в обяснителната записка към проекта по част „Паркоустройство“ – Приложения „Настилки“ са зададени цветове – сив, охра н антрацит. Приложена е и конкретна схема на редене.

В предоставения чертеж „Алеен план“, част „Паркоустройство“ е упомената настилка „Усилена настилка – червен бетонов паваж без фаска“.

Моля уточнете цветовото решение съгласно, което следва да бъдат остойностени съответните позиции за унипаважа в Количествената сметка по част „Пътни работи – I ФАЗА“.

Въпрос 2: В Обяснителната записка към проекта по част „Паркоустройство“ – Приложения Настилки са дефинирани 3 /три/ типа размери – 30 х 20 см, 20 х 20 см и 20 х 10 см.

В предоставения проект по част „Пътна“, чертеж „Типови напречни профили и конструкция на настилките“ е показан паваж с размери 6 х 10 х 10 см и 8 х 10 х 10 см.

Моля уточнете размерите, съгласно които следва да бъдат остойностени съответните позиции за унипаважа в Количествената сметка по част „Пътни работи – I ФАЗА“.

Въпрос 3: В предоставената Количествена сметка за ЕТАП I, ПОДОБЕКТ: ИНТЕРАКТИВНА ВОДНА ПЛОЩ, част „Технологично оборудване фонтани“ поз. 126 „Доставка на комплект: подова дюза, декоративна решетка от неръждаема стомана, съд куб PVC- резервоар, LEDосветителни тела, помпа потопяема с предфилтър 0.5kW“ се дублира с поз. 125, част „Технологично оборудване фонтани“ и с позиции 20 и 22, .”Електро- Технология“.

Моля уточнете как следва да бъдат остойностени позициите в Количествената сметка.

Въпрос 4: В предоставената Количествена сметка за ЕТАП I, ПОДОБЕКТ: КАФЕ РЕСТОРАНТ, част „Архитектура“ за остойностяване са предложени позиции 13 и 21 „Воронки“ съответно 4 бр. и 2 бр.

В част „ВиК“ за остойностяване е предложена позиция 27 „Воронка DN110 за плосък покрив“ – 7 бр.

Моля уточнете броя воронките, които трябва да бъдат оферирани.

 

ОтговорВъпрос 10

Въпрос: В Образец №17-II – Количествено стойностна сметка, подобект „Детска площадка” липсва позиция за остойностяване на информационни табели за детските площадки – 2бр., които са задължителни съгласно Наредба Iот 12.01.2009г. на МРРБ, МВР и ДАЗД (Раздел III, чл.10(1). Да се счита ли, че не са предмет на поръчката и ще се поставят допълнително?

Въпрос: В Образец №17-I – Количeствено-стойностна сметка, подобект „Амфитеатър” липсва отделна позиция за остойностяване на бетонови цветарници – 6 бр. Значи ли това, че ще бъдат изграждани на място и са заложени като количества в общо дадените кофраж и бетон на част Коструктивна?

Въпрос: В коя позиция и с какво количество да бъде остойностена ХИ за защита на констр. елементи под кота +0,00, а именно: битумен грунд, двупластова самозалепваща се хидроизолационна мембрана, XPS 50mmи HDPEзащитна мембрана, съгласно Детайли Al, А2 и АЗ от допълнителните приложения към част Архитектурна на подобект ,Кафе-ресторант”?

Въпрос: Какво трябва да бъде съдържанието на колона №7от Подробните количествено-стойностни сметки на Образец №17? Трябва ли във връзка с попълването й да бъда приложен отделен списък на Анализите и какво информация да съдържа той?

ОтговорВъпрос 11

Въпрос: Съгласно отговор па въпроси с изх. № СИ-03-184/ 23.02.205 г. относно поз. 4 от КСС по част Архитектура па „Стопанска постройка с двор – “Покривна покривка (по детайл) – 152 M2″ отговаряте, че “в единичната цена трябва да се включат пропорционално всички материали, участващи в детайл I и отнасящи се за сумата покривна покривка. Материал XPS8 см. се включва в единичната цена на поз. 4, както и ламаринената пола. Изолацията EPS6 см. е включена към поз. 2 “Топлоизолация по външни стени”. В отговор на други въпроси с изх. № СИ-03-204 / 04.03.2015 г. Относно етап II, Стопанска постройка с двор, част Архитектура и предвидените във Вертикални разреди топлоизолация,  хидроизолация и трамбовна баластра под армираната бетонова настилка, които не са отразени в КСС на обекта, отговорът е “в КСС II етап, подобект Стопанска постройка с двор. Част Архитектура, т. 2 „Топлоизолация по външни стени“ да се замени с:

  Ед.м. Количе-ство Ед.цена лв. Стойност лв. Анализ №
3 4 5 6 7
2.1. Хидроизолация
по стени фундам. от кота -1,00 до кота +0,50 кв.м. 174
за 3 слоя под фундам. плоча (117 квм.м на слой)* кв.м. 351
за 2 слоя покрив (149 квм.м на слой)** кв.м. 298
2.2. Пароизолация
за 1 слой на покрива под топлоизолацията кв.м. 149
2.3. Топлоизолация
8 см по стени кв.м. 131
6 см под фундам. плоча кв.м. 117
10 см по покрив кв.м. 149
6 см по стрехи кв.м. 64
2.4. Трамбована баластра
 на два слоя с обща дебелина 50см куб.м. 59

Моля да уточните:

1.1 Долуцитираните позиции се отнасят за покрива и са включени в детайл 1 (т.4 Покривна покривка (по детайл)), а в същото време са подложени да заменят т.2 Топлоизолация по външни стени.

2.1 Хидроизолация за 2 слоя покрив(149 кв. м на слой) – 298 кв. м,

2.2 Пароизолация за 1 слой на покрива под топлоизолация – 149 кв.м,

2.3 Топлоизолация 10 см.  по покрив – 149 кв.м-

 Въпрос: Поради възникналото противоречие моля да уточните към коя от двете точки следва да сс отнесат цитираните позиции?

1.2. Поз. 2.3 Топлоизолация 10 см по покрив – 149 кв.м предвижда топлоизолация с деб. 10 см,. която не отговаря на посочената дебелина на топлоизолацията по покрив съгласно деетайл 1 от проектната локументация – 8 см. Каква следва да бъде дебелината на топлоизолацията?

1.3 Предвид факта, че предоставената от Възложителя КСС за обекта е заключена и не може да бъде променяна, моля да уточните как точно да бъде заменена поз.2 Топлоизолация по външни стени – 135 м2 с видовете работи, съгласноприложената таблица?

Въпрос: Съгласно отговор на въпроси с изх. № СИ-03-204 / 04.03.2015 г. в количествено-стойностната сметка по част Конструктивна на Кафе-ресторант, етап I, следва да бъдат добавени:

Изкоп – 610 м3

Насип под настилка трошен камък – 170 м3.

Въпрос: Съгласно отговор на въпроси с изх. № СИ-03-204 / 04.03.2015 г. относно видовете работи необходими за изграждането на покритието на металната козирка съгласно детайл В4, Вашият отговор гласи: „По т.4 – Количествата и видовете работи за покритието на металната козирка са предвидени в част Архитектурна, поз. 55 и поз. 56.“ Въпросните позиции от КСС обаче предегавляват; поз.55 – Декоративни слънцезащитни елементи по арх. детайл с размери 670/125 см – 7 бр. и поз. 56 – Декоративни слънцезащитни елементи по арх. детайл е размери 385/125 см – 6 бр. От Детайл В4 е видно, че покритието на металната козирка представлява хидрофобен шперплат и алуминиева покривна ламарина, а обшивката от долната страна с дървена от термодърво. Размерите и материалите предвидени за покритието на металната козирка се различават от тези на слънцезащитните елементи, поради което металната козирка не може да бъде отчетена като брой слънцезащитен елемент по дадените архитектурни детайли.

Моля да уточните, какви са точните видове и количества СМР предвидени за изграждане на покритието на металната козирка и как да бъдат отнесени към посочените от Вас позиции 55 и 56 от част Архитектурна?

Въпрос: Съгласно отговор на въпрос с изх. № СИ-03-183/ 23.02.2015 г. в КСС към етап I, част Паркоустройство с добавена точка 10.4 – „Пластмасови паркинг елементи“, която в Рекапитулацията към eтaпI липсва. На зададен въпрос, къде да бъде отнесена добавената точка 10.4 в Рекапитулацията на I етап, вашият отговор с изх. № СИ-03-204 / 04.03.2015 г. гласи: „по т.6 „Пластмасови паркинг елементи“ с количество 6379 m2 да се добави в част Паркоустройство, раздел VII, Други, поз.5.“

В част Паркоустройство към Рекапитулацията на етап I няма раздел VIIДруги.

Моля отново за уточнение къде в Рекапитулацията на етап Iда бъдеотнесена добавената точка 10.4 – „Пластмасови паркинг елементи“, предвид факта, чеРекапитулацията е заключена и не подлежи иа корекции от страна на Участника?

Въпрос: Предвид факта, че цялата КСС за обекта е заключена и не може да бъде поправяна, моля да уточните, как да бъдат коригирани количествата и крайните стойности, които не са закръглени до втория знак след десетичната запетая?

Въпрос: В отговори на въпроси е изх. № СИ-03-205 / 04.03.2015 г. има зададен въпрос относно поз. I„Подложен бетон B15 за бордюри“, която математически не се включва във формулата за сумарната стойност на КСС, част Детска площадка – Конструктивна, Етап II.

Моля отново за разяснение как да бъде калкулирана въпросната позиция в общата сума ВСИЧКО за Детска площадка, предвид факта, че количествената сметка е заключена и не подлежи па корекции от страна на Участника?

Въпрос: В отговори на въпроси с изх. № СИ-03-205 / 04.03.2015 г. има зададен въпрос относно количествена сметка в проекта по част Технология кухня, подобект Кафе-ресторант, която липсва в количествено-стойностните сметки за обекта.

Моля за допълнително разяснение следва ли Количествената сметка в проекта част Технология кухня да бъде остойностена и в коя част на количествено- стойностната сметка за обекта следва да бъде включена?

Въпрос: В Етап I, част Паркоустройство, 10.1 Дървесна растителност, затревяване и други (пейки и кошчета), раздел VI. Грижи за тревната растителност до крайния срок на изпълнение на договора, поз. IПодсяване при необходимост няма посочена мерна единица.

Позицията следва ли да бъде остойностена и с каква мерна единица?

Въпрос: Съгласно отговор на въпрос с изх. № СИ-03-205 / 04,03.201 5 г. трябва да се добави нова позиция в раздел VII Други – 6. Свободно стоящи пейки – 10 бр – бетонова отливка ф150, 1700 кг от чертеж 10 на Паркоустройство.

Моля за разяснение как да бъде добавена въпросната позиция, предвид факта, че количествената сметка е заключена и не подлежи на корекции от страна наУчастника?

Въпрос: Предвид значителното количество на всички допълнително добавени видове и количества СМР от Възложителя в КСС за обекта, съгласно отгововри на въпроси с изх. № СИ-03-183 / 23.02.2015 г. – отговор №1. изх, № СИ-03-184 / 23.02.2015. г. – отговор  №2 и №3, изх. № СИ-03-204 / 04.03.2015 г. – отговор №3, №4 и №8. изх. № СИ-03-205 / 04 03.2015 г. – отговор №7, предвижда ли се увеличаване на прогнозната стойност за обекта посочена в Обявлението за обществена поръчка от 09.02.2015 г.?

ОтговорВъпрос 12

Въпрос: При така внесените изменения и допълнения в Образец № 17 I и II– Количествено стойностна сметка, ще бъде ли публикуван окончателен корегиран вариант?

ОтговорВъпрос 13

Въпрос: Възложителят ще приеме ли за достатъчно за доказване на техническите изисквания, ако Участник в Процедурата е обединение и един от неговите членове притежава Удостоверения за първа и четвърта група строежи – трета категория, а друг член притежава Удостоверение само за една от исканите групи, като в договора за създаване на обединение е предвидено да изпълнява дейности в обхвата на притежаваната от него регистрация в ЦПРС.

Въпрос: Възложителятще приеме ли за извършени строителни работи, сходни с обекта на поръчката, следните дейности: „Целогодишно поддържане и почистване на съществуващите зелени площи и прилежащите им алея, градини и площадки, детски съоръжения и др.“?

Въпрос: В КСС – част „Строителна“ – т.8 е отбелязано: „Доставка баластра за обратна засипка 23 км – 30% ръчно, 70% механизирано, вкл. рециклиран материал”

Моля, да разясните типа на рециклирания материал, тъй като в КС няма разрушаване на настилка, т.е. няма материал за рециклиране.

Въпрос: В КС 2 – Сградни канализационни отклонения –Iфаза, СКО – клон № 9 , СКО – клон № 10 а – няма позиция за разваляне и възстановяване на тротоарна настилка.

Моля, да ни разясните във връзка с коректното определяне на стойността на СМР, как и къде да отразим развалянето и възстановяването на тротоарната настилка ?

Въпрос: В КСС № 4 – поз. 7 — Професионална тръба ф 16 мм. – 30 м.

Моля. да ни разясните вида и типа на тръбата.

Въпрос:Iи II фаза В КС 1 – Площадкова канализация

КС-2 – СКО

КС 4 – Автоматична напоителна система за парково устройство – няма позиции за изпитване на тръбопровод

Моля, да ни разясните във връзка с коректното определяне на стойността на СМР, как и къде да отразим изпитването на тръбите.

ОтговорВъпрос 14

Въпрос: В количествената сметка има заключени клетки / напр. лист „8“ ред 15/ как да се процедира, ще се предостави парола от Възложителя, да се копира сметката в отделен файл, където да се попълни или да не се попълва съответната позиция.

Въпрос: В лист 3, ред 103 е записана мярка за съответната СМР m3, Това ли е вярната дименсия или брой?

Въпрос:Етап 1 – на чертеж „Дендрологичен проект“ е посочен вид 15, а в дендрологичната ведомост са само 14.

Въпрос:. По КС се изисква дърветата да бъдат с височина 200-250 см, но два от видовете /Piceaglauca ‘Conica’; Magnoliastellata/cacмаксимална височина 200-220 см и не се предлагат за търговия екземпляри с височина по-голяма от 150-175. Отнася се и за двата етапа.

Въпрос: В Количествените сметки по част „Паркоустройство“ на Фаза 2 има позиция „Окопаване / плевене (веднъж месечно)“ Указаното количество/20,8 m2/ е за две окопавания (един месец), но в обяснителната записка пише, че трябва да се предвиди поддръжка за един сезон (6 месеца). Моля да се уточни количеството?

Същото се отнася за позиция „Поливане (8 пъти на месец през пролетта и лятото)“. Даденото количество 1000 литра не стигат за 5 поливки, т.е. за по-малко от месец, а трябва да се полива 6 месеца.

Също и позиция „Поливане всеки летен месец по 2 пъти (3 л на 1 храст или 7.5 л на м)“.

Въпрос: В позиция III. Храстова растителност – жив плет (засаждане) – 74 броя – има предвидени всички видове работи необходими за операцията, но не и „Засаждане на храсти“. Да се добави ли позиция? Да се уточнят изискванията за позицията.

ОтговорВъпрос 15

Въпрос: В писмо №СИ-03-217/9.03.2015г. давате отговор на въпрос относно попъване на колона №7, от който става ясно, чeтрябва да се попълнят компонентите на ценообразуването или как се формира единичната цена.

Моля да поясните какво точно се попълва в колона №7-попълват се компонентите на ценообразуване ,копира се анализната цена или нещо друго.

Въпрос: В КСС – Сградни ВиК инсталации на обект: ’’Стопанска постройка с двор” поз.17 е Доставка и монтаж на каломаслоуловител. Моля да посочите капацитета на каломаслоуловителя.

ОтговорВъпрос 16

Въпрос: ЕТАП I обект:”Кафе-ресторант”.

В проекта Част “Технология’’ има спецификация на съоръженията,които липсват в количествените смегки.Моля да ни отговорите дали да се включват в КСС на обекта,тьй като от писмо №04-03-205 не ставaясно дали трябва да се остойностяват.

Въпрос: Част”АРХ”

За позиции  №№№55, 56 и 59 -слънцезащитни елементи и жалузи моля да се представят детайли.

Въпрос: Част „АЛЕЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ“ т. 1.4 -Поз.1

Доставка и монтаж нови светодиодни паркови осветителни тела с вградена димираща функция, позволяваща групово или самостоятелно програмируемо димиране, с IP65: cosφ≥0.9, светлинен поток на осветителя не по-малък от 4 750 lm, мощност на осветителя Росв ≤ 115 W.

Мoля да се уточни визията на парковото тяло.

Въпрос:. Обeкт:ДЕКОРАТИВНА ВОДНА ПЛОЩ С ФОНТАНИ-КСС-т. 13.3

За поз.22 моля да се уточни необходимо ли с помпата да бъде с режещи елементи

Въпрос:За поз.34 моля да се уточни диаметъра на тръбите.

ОтговорВъпрос 17

Въпрос: В КСС Iетап част “Електро Технология” не е предвидено управление на ел.таблото на фонтана.

Моля да поясните дали и къде да бъде включено същото.

ОтговорВъпрос 18

Въпрос: За обект:”Интерактивна водна площ -в КСС Част „Електро-Технология „ липсват следните съоръжения,които са задължителни за нормалното функциониране на обекта.

Понижаващ трансформатор 250W 230VAC/12VDCза монтаж в ел.табло бр 4
LEDдрайвьр адресируем DMX 512inputза монтаж в ел.табло бр 1
Понижаваш трансформатор 200W 230VAC/12VDCза монтаж в ел.табло бр 3
LEDдрайвър адресируем DMX512inputза монтаж в ел.табло бр 1

Молясда ни поясните дали и къде да се добавят тези позиции

ОтговорВъпрос 19

Въпрос В указанията за участие, т.1.6. ”Стойност на поръчката”. Възложителят е записал следното: „за Подобект „Кафе-ресторант” сумата следва да не надвишат 513 849,00 лева /Петстотин и тринадесет хиляди осемстотин четиридесет и девет лева/ без ДДС”.

Имайки предвид факта, че в писмо с изх. № СИ-03-222/10.03.2015г. Възложителят изисква да бъде остойностена допълнително количествена сметка от проекта по част Технология кухня, подобект Кафе-ресторант, остава ли валидно гореснаспоменатото изискване?

ОтговорВъпрос 20

Въпрос: Моля, да се потвърди, че в Образец №17-II- Количествено стойностната сметка, подобект: Детска площадка, част Конструктивна, поз.5. „Бетон В20 за армирана настилка вкл.транспорт = 54мЗ” и поз.6. „Стомана – мрежа = 2652кг” се дублира с поз.6.3. „Отливане на армирана бетонна плоча 10см = 518м2” от част:. Паркоустройство на съшият подобект.

В коя част да бъдат остойностени тази СМР

Въпрос: Моля, да се потвърди, че в Образец №17-II- Количествено стойностната сметка, подобект: Детска площадка, част Паркоустройство поз.2.1. ”Трошен камък под бордюри 15х35х50см-23км=15.99м.3” и поз.2.2. Трошен камък под бордюри 10х25х50см-23км=12.09м3 се дублират с поз.3.1 “За основа на бордюри 15х35х50см-23км=15.99м.3 поз. 3.2 “За основа на бордюри 10х25х50см-23км=12.09м3

ОтговорВъпрос 21

Въпрос: В писмо №СИ-03-236 от 16.03.20015г. отговаряте, че в КСС- Паркоустройство I-ва фаза трябва да се добави позиция 15- Летен дъб.

Моля да посочите точния брой дървета, тъй като същите липсват в дендрологическата ведомост.

Моля да поясните, как добавеното количество би се отразило на позициите от КСС част II – Дървесна растителност.

ОтговорВъпрос 22

Въпрос В КСС -Паркоустройство I и II етап е заложено укрепване на иглолистни дървета с 3 бр. колове, което е неподходящо.Моля да поясните дали този вид укрепване остава в сила

Въпрос В КСС Паркоустройство са дадени позиции-Доставка и гнездово торене за 1кг.

При положение, че нормите за ценообразуване се отнасят за 1бр. дърво не е ли по-удачно Единичната мярка да бъде брой.

Въпрос Позиция Поливане е с ед. мярка Л.Моля да уточните ед.мярка,тъй като в нормите за ценообразуване ед.мярка е бр/м2.

Въпрос В КСС Паркоустройство -част Тревна растителност е дадена позиция-поддържане на влажност до покълване.Моля да поясните колко поливания трябва да включва цената.

Въпрос Моля да уточните ед.мярка на позиция-Доставка и разпръскване на семена, т.к. в нормите за ценообразуване ед.мяркя е дка или 100м.

Въпрос Моля да поясните при наличието на поливна система защо е необходимо да има позиция Поливане и ако има какво трябва да включва.

Въпрос В проекта за Детска площадка зоната за деца от 0 д о 3 години е решена като просторен пясъчник,в който са разположени 3 бр. единични съоръжения за игра като остава свободно място за игра в пясъчника.Съгласно Наредба №1/12.01.20009г.за Условията и реда За устройството и безопасността на площадките за игра и-съгл. Чл.21/2/ пясъчникът се предвижда като самостоятелен емемент за игра.Не се допуска комбинирането му с пързалска или други видове съоръжения за игра.

Съгласно същата наредба чл.21/3/ дълбочината на слоя пясък във всяка точка на пясъчника е най-малко 30см, а в проекта е предвиден 25см.

Моля да поясните дали проектното решение остава в сила или ще предложите промяна.

 

ОтговорВъпрос 23

Въпрос: В обяснителната записка на проекта “Ел.снабдителна мрежа” сс говори за главно разпределителн ел. табло ГРТ, което ще захранва целия парк Възраждане. Така също е предоставена еднолинейна схема на ГРТ. Позиция за “Доставка и монтаж на Главно Разпределително ел. Табло ГРТ” липсва.

Значи ли това, че доставката, монтажът и връзката на ГРТ с Трафопоста ТП”’Зона Б5 бл.3” ще се извърши от друг изпълнител но друг проект и няма да е предмет на настоящата оферта?

Въпрос: След направен оглед на място на обекта се видя, че съществуващите кабелни касети са в лошо състояние (Ръждясали кутии, полуотворени врати и т.н.), Съгласно блоковата схема на ел.снабдителната мрежа на парк Възраждане тези кабелни касети са предназначени за захранване на различни Подобекти на парка, като: амфитеатър; охраната на паркинги 1 и 2,няколко павилиони и преместваема тоалетна.

2.1. Дали съществуващите кабелни касети (ШК-8 и ШК-6A) ще се използватза захранване на изброените по-поре подобекти?

2.2 Ако се използват тези касети, дали в тях има резервна комуникационнатаапаратура (прекъсвачи и защити) и дали те са с харктерситики, които ще осигурят сигурност и надежност на ел.захранването?

Ако се използват съществуващите кабелни касети, моля да ни предоставите еднолинейните им схеми.

Въпрос: Подобект: Ел.снабдителна мрежа – I фаза/ Подобект; Амфитеатър част: Електро

1. Захранването на ел.табло “РТ-амфитеатър” трябва да се изпълни с кабел САВТ 4х10мм2 съгласно ел.проекгите: за Амфитеатър и за Ел.снабдителна мрежа . Моля, да посочите в коя сметка е отразен “Доставка и изтегляне на кабел САВТ 4х10мм2” за ел.захнранване на РТамфитеатьр.? След нашият обстоен преглед на количествените сметки по част Електро установихме, че такава позиция няма. За да име ток в Амфитеатъра трябва да се достави и изтегли зададеният по проект кабел САВТ 4x10mm2. Моля, за Ваш отговор, на въпроса:

Въпрос 3.1: Дали е изпусната позицията “Доставка и изтегляне на кабел САВТ 4×10мм2 за захранване на РТ-амфитеатър. „?

Въз тази връзка Ви Информираме, че има несъответствие на тръжната количествена сметка за” Ел.снабдителна мрежа –I и II фаза”, по която изготвяме офертата, сколичествената сметка в проекта на “Ел.снабдителна мрежа”.

 

ОтговорВъпрос 24

Въпрос: Във връзка с участието на „Инфра Роудс” ЕООД в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на обект Парк „Възраждане „, гр. София, район „ Възраждане „, м. „Зона Б-5-4“. кв 1а, УПИ I и УПИ III„, моля ди предоставите нов образец на КСС за обекта, съгласно всички посочени корекции и допълнения от страна на Възложителя.

ОтговорВъпрос 25

Въпрос:В KCC-IIетап-ДЕТСКА ПЛОЩАДКА не са предвидени 2бр. табели.

Моля да поясните да се добавят ли и в коя КСС

Въпрос:В KCC-IIетап ДЕТСКА ПЛОЩАДКА -поз.7.9 са дадени 4бр Клатушка двойна/от 0 до Згодннн/, а в проекта е предвиден 1бр.

Моляда уточните кое от двете е меродавно?

Въпрос:В Образец 15 (Линеен график) са предвидeни колони ,.мярка’’ (3) и „Количество“ (4), което по принцип значи в колона „Дейност / Наименование на СМР” (2) да се пренесат и опишат всички работи по всички Количествени сметки. В такъв случай само за Етап I таблицата става с около 1500 редa, Разпечатването на хартиен носител на таблица 1500реда / 190колони е проблемно, Практическата работа с- такъв график също е трудно.

Допустимо ли е за съставянето на графика да се обединят съседни редове oтКоличествените сметки, сходни като дейност и с еднакви единици мерки?

Например. В ред „Доставка н монтаж на фас.части от ПЕВП за 10атм. бърза връзка… „да се обединят следващите 20 реда като се изброят: „…-скоба, преход, тройник, накрайник, намалител коляно, тапа“ и да се съберат бройките за всички? Така ще може и по-коректно да се заложат стойности за следващата колона – „Количество ч.д” (5).

Възложителят би могъл да приеме и съкратен вариант на Линеен график – с описани на основните етапи и сроковете им, но тогава няма как да се попълни единица мярка и количестзо.

Моля да поясните как да бъде изготвен линейния график?

Въпрос: В KCCIeтaп-ВОДОСНАБДЯHAHElФАЗА -поз.15 е дадено -Укрепване на ел. и тт кабели.

При преминаване на нов водопровод под тях съсспадната възвръщаема стойност.

Моля да поясните какво имате предвид ,какво да включва тази позиция и кой от детайлите да се ползва при формиране на цената ?

ВъпросВ KCCI етап ВОДОСНАБДЯВАНЕ I ФАЗА – за Водомерна шахта не са предвидени кофражни работи.

Моля да уточните къде да бъдат включени?

ОтговорВъпрос 26

Въпрос: В КСС –Паркоустройство Iи II етап не е предвидена позиция “Доставка и полагане на хумус”. Без тази позиция не могат да се осъществят видовете СМР. Които са предвидени в проекта. Моля, да уточните дали трябва и какви количества да се заложат в Количествените сметки за двата етапа.

Въпрос: На стр.43 от „Указания, за участие в обществената порока и методика за оценка”е записано:

“ГС- Гаранционен срок за СМР от ЕТАП I и Етап IIна поръчката- максимален брой точки -10

ГС=(Ci/Cmax)x 10

Където Сi е гаранционният срок в месеци (сумарно за всички видове СМР) съласно Техническото предложение на съответния участиик за строителни работи.

Където Cmax е най-дългия гаранционен срок в месеци, (сумарно за всички видове СМР) за строителните работи, посочен от участник в процедурата в Техническото му предложение.

В текста гаранционния срок е посочен в месеци, а в Техническото предложение – в години, както е и в Наредбата. Означава ли това, че могат да се запишат а Техническо предложение нецяло число години – примерно 6.5 години(78 месеца)?

Въпрос: На стр. 43 от „Указания за участие в обществената поръчка и методика за оценка” е записано:

„Предложения за гаранционни срокове, посочени в Техническото предложение, надхвърлящи със 100%. минималните гаранционни срокове, определени в чл.20 на Наредба №2 за минималните гаранционни срокове в строителството, ще доведат до отстраняване на участника от процедурата.

           Трябва ли този текст да се се чете „с над 100 %? От сегашния запис следва, че при минимален гаранционен срок по Наредбата 5 години (примерно), може да се даде максимално допустим срок 9 години и 11 месеца (119 месеца), а цялото число .10 години (120 месена) вече излиза от условията на Възложителя.

ОтговорВъпрос 27

Въпрос: В Указанията за участие т. 1.6. „Стойност на поръчката“ Възложителят с лимитирал финансов ресурс за ЕТАП I3 226 224,78 без ДДС.

Вземайки под внимание факта, че в писмо с изх. № СИ – 03 – 222 I10.03.2015 г. Възложителят изисква да бъде остойностена допълнително позиция “Пластмасови паркинг елементи“ към част “Паркоустройство“, остава ли валидно гореспоменатото изискване?

Въпрос: В ЧАСТ: АЛЕЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ – I ФАЗА, раздел 1.4. Алейно осветление са предвидени светодиодни паркови осветителни тела с IР65. cosφ≥0.9, светлинен поток на осветителя не по-малък от 4750 lm, мощност на осветителя Росв ≤ 115 W.Ще бъдат ли приети варианти на парковите осветителни тела?

Въпрос: В ЧАСТ: АЛЕЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ – II ФАЗА, раздел 1.4. Алейно осветление са предвидени светодиодни паркови осветителни тела с вградена димираща функция, позволяваща групово или самостоятелно – програмируемо димиране, с IP65, cosφ≥0.9, светлинен поток на осветителя не по-малък от 4750 lm, мощност на осветителя Росв ≤ 115 W.Ще бъдат ли приети варианти на парковите осветителни тела?

Въпрос: За подобект „Интерактивна водна площ“, в т. 13.3. Част: Електро – Технология част от оборудването на мултимедийната инсталация е извън производство.

Във връзка с гореизложеното ще приеме ли Възложителят варианти на оборудването на мултимедийната инсталация?

Въпрос: В Количествената сметка за ПОДОБЕКТ: КАФЕРЕСТОРАНТ, ЧАСТ: Архитектурна за външната алуминиева дограма с прекъснат термомост е предвидена система „ЕТЕМ“. Тази система не позволява изпълнението на растера, посочен в спецификацията на дограмата. Ще приеме ли Възложителят растер на вьншната алуминиева дограма съгласно възможностите на системата „ЕТЕМ“?

Въпрос: Във Ваше писмо с изх. № СИ – 03 -216 / 09.03.2015 г. относно цвета и размерите на унипаважа е конкретизирано да се положи унипаваж с дебелина 6 см, цвят сив, охра и антрацит (комбинирано) с размери съответно 30/20 см, 20/20 см и 20/10 см-8830 м2.

В предоставената документация в обяснителната записка към проекта по част “Паркоустройство”-Приложения Настилки е заложено изискването повърхността на паветата да е мита. Моля уточнете следва ли да бъде спазено това изискване.

 

ОтговорВъпрос 28

Въпрос: Възложителят ще приеме ли вече издадена банкова гаранция за участие в процедура със следния текст:

„Тази гаранция влиза в сила, от 17.00 часа на 06.04.2015 г. Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в 17.00 часа на 07.10.2015 г. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.“ или ще трябва да се издаде нова банкова гаранция за участие, съобразена с променената дата за предаване на офертата.

Отговор