ПРЕКРАТЕНА на 26.02.2015г. „Софийски имоти“ ЕАД, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ №12, ет. 6 обявява стартирането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по проект „Парк „Възраждане”, гр. София, район „Възраждане”, м. „Зона Б-5-4”, кв. 1a, УПИ I и УПИ III“

Дата на публикацията

09.02.2015

Файлове

Проекти Парк „Възраждане“ Етап I

 

Проекти Парк „Възраждане“ Етап II

Въпрос 1

  1. В документацията на обществената поръчка е поставено изискване участникът „Да има оборот от услуги като консултант в областта на строителството, сходен с предмета на обществената поръчка-строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива, за консултантски услуги при строителство на обекти от 4-та до 1-ва категория, съгласно Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, сумарно за последните 3 (три) години (2012 г., 2013 г. и 2014 г.) не по-малко от 100 000 (сто хиляди) лв. без ДДС.

С редакцията на Закона за обществените поръчки от 2014 г., разпоредбата на чл.50, влязла в сила от 01.07.2014 г., има изменения като т.3, ал.1, чл.50 „информация за общия оборот и за оборота на стоките, услугите или строителството, които са предмет на поръчката, за последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си“, е отменена. Към настоящия момент няма законова разпоредба, която дава право на Възложителя да поставя изискване за реализиран общ оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката. При така обявените критерии за подбор по настоящата поръчка е допуснато съществено нарушение на императивните разпоредби на актуалната редакция на Закона за обществените поръчки?

 

2.  Посочената прогнозна стойност в обявлението на обществената поръчка е 85093.82 лева без ДДС. Същевременно, Възложителят е поставил изискване гаранцията за участие, която ще бъде депозирана от участника, да бъде на стойност 1000 лева. Констатираното несъответствие е в нарушение на разпоредбата на чл.59, ал.2 от Закона за обществените поръчки, която гласи, че „Възложителят определя условията и размера на гаранцията за участие в абсолютна сума, но не повече от 1 на сто от стойността на поръчката“, тъй като е видно, че гаранцията за участие надвишава 1 % от стойността на поръчката. Моля, да поясните, допусната ли е грешка при посочване на размера на гаранцията за участие, или това е действителната сума, която следва да бъде депозирана от участника?

ОтговорВъпрос 2

  1. В т.4.3.“Общи изисквания към инженерно-техническия персонал“ е поставено изискване ключовите експерти да притежават „Общ професионален опит-опит в областта на строителството, проектирането-минимум 7 години.“

Възложителят ще приеме ли за изпълнено горното изискване, ако ключов експерт има повече от 20 г. трудов стаж по специалността (придобит като инвеститорски контрол и строителен надзор)?

2.  Алтернативно ли е изискването за „Опит в областта на строителството, проектирането-минимум 7“ – т.е. професионалния опит от минимум 7 години да бъде придобит само от строителство или само от проектиране, или общо от опит в областта на строителството и проектирането?

3. Какви документи ще приеме Възложителя за доказване на общия професионален опит?

 

Отговор