Съвет на директорите

Съветът на директорите е постоянно действащ колективен орган, който осъществява управлението на дружеството, с изключение на компетенциите, които действащото в страната законодателство и Уставът на дружеството са предоставили на едноличния собственик на капитала.

Състои се от трима членове с еднакви права и задължения – Председател, Заместник-председател и Изпълнителен член, на когото е възложено управлението на дружеството.

Съветът на директорите:

  • Планира, организира и контролира цялостната дейност на дружеството
  • Организира стопанисването, управлението и контрола на имуществото и финансите на дружеството и взема решения за дарения и спонсорства.
  • Организира срочно изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала.