Структура

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

фИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

ИКОНОМИЧЕСКИ ДИРЕКТОР

ОТДЕЛ “ФИНАНСИ И ПРАВО”

ОТДЕЛ “УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”