Ръководство

„Софийски имоти” ЕАД е дружество с едноличен собственик на капитала –  Столична община. Управлява се от Съвет на директорите и се представлява от Изпълнителния директор /изпълнителния член на СД/.

Съвет на директорите:

  1. Димитър Шивачев – изпълнителен директор
  2. Анастас Тодоров –  председател на СД
  3. Полина Витанова– зам.-председател на СД