Контакти

„Софийски имоти“ ЕАД е администратор на лични данни (регистриран с идентификационен номер 438) и като такъв обработва предоставените лични данни на физически лица на нормативно установени основания (закон, договор, изрично съгласие и др.). Събираните и обработвани от дружеството лични данни, необходими за конкретни цели (сключване на договори, изпълнение на законови задължения на дружеството и др.) се съхраняват в сроковете, регламентирани в закона. Събирането и обработването на лични данни за други цели се извършва само след изрично съгласие на предоставящите ги физически лица и при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Основна цел на „Софийски имоти“ ЕАД е да осигури ефективна защита на личните данни на физически лица – страна по договор с дружеството, служители, посетители и др. Дружеството поддържа организационни и технически мерки и ресурси за защита на данните срещу нерегламентиран достъп и разгласяване, срещу случайно или неправомерно унищожаване и променяне, както и срещу злоупотреби.

Като администратор на лични данни, „Софийски имоти“ ЕАД гарантира упражняване на предвидените в Общия Регламент за защита на данните права на физическите лица (право на информация, достъп, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването, възражение срещу обработването, преносимост на данните). При нарушаване на правата му по Общия Регламент за защита на данните и ЗЗЛД всяко физическо лице има право да сезира Комисията за защита на личните данни, както и съответния административен съд.

„Софийски имоти“ ЕАД не предоставя на трети лица информация за физически лица (страна по договор с дружеството, служители, посетители и др.) освен в регламентираните от закона случаи. По силата на договори с външни лица (фирми за правни, счетоводни, IT услуги), информацията се предоставя на съответните получатели след предприемане на съответните мерки за защита.

„Софийски имоти“ ЕАД променя процедурите и средствата за защита на личните данни в съответствие с промени в нормативните разпоредби и развитие на технологиите за защита.

       

   Свържете се с нас :
  • ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 12, София
  • 02 / 937 78 01
  • 02 / 937 78 02
  • office@sofimoti.bg

 

Столична община

Столичен общински съвет

Столична общинска агенция за приватизация

София – кандидат за Европейска столица на културата

Виж София в снимки