Мисия, Визия, Ценности

Нашата мисия:

Да постигаме добра рентабилност за нашия акционер – Столична община, като максимално ефективно управляваме наличните ресурси в условия на динамична пазарна среда. Стремежът ни е да създадем условия за успешно изпълнение на поставените бизнес цели. Целта ни е да бъдем лидер в управлението на общински имоти и инвестиционни проекти.

Нашата визия:

„Софийски имоти“ ЕАД е утвърдена, динамично развиваща се, компания за управление на имоти и инвестиционни проекти. „Софийски имоти“ ЕАД е ориентирана изцяло към изпълнение на политиките и програмите на Столична община. Ние управляваме портфолио от общински имоти и проекти като се стремим да заемем водеща позиция сред компаниите с подобен профил на българския пазар.

Нашите ценности:

Законосъобразност

Работим при спазване на действащото законодателство с грижа за интересите на Столична община.

Рационалност

Насочваме своите действия по изпълнение на дейности и проекти, които водят до конкретни ползи за дружеството и Столична община.

Ефективност

Инвестирането на ресурси и получаването на доходи са адекватни на съществуващата пазарна среда, изисквано качество и срокове за изпълнение.

Устойчивост

Не спираме с постигането на конкретен резултат, а се стремим да го запазим, подобрим, разширим и развием като добра практика. Полагаме грижи за опазване и защита на околната среда, и оптималното използване на енергийни ресурси.

Прозрачност и контрол

Координираме своите действия с едноличния собственик на капитала.

Общуване

Работим в сътрудничество и ефективен диалог с всички институции, организации и партньори.

Етичност

Прилагаме стандарти, уважаващи личността на всеки колега, клиент и съгражданин.