До заинтересованите лица и общественост:

 На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Софийски имоти“ ЕАД, гр. София, ул. „Ген. Гурко“ № 12, ет. 6

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА И ИЗВЪРШВАНЕ НА БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ в ПИ с идентификатор 68134.4085.330 по КККР, част от УПИ ХХХII-1495-„за ресторант и озеленяване“, кв. 95, м. Горубляне, район „Младост”- СО.

За контакти: Елена Попова – 0882036686, epopova@sofimoti.bg

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринайсет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения, за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на „Софийски имоти“ ЕАД, гр. София, ул. „Ген.Гурко“ № 12, ет.6.