На 28-ми ноември 2017г., „Софийски имоти“ЕАД, обявява стартирането на процедура за провеждането на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА НА ПРОЕКТИРАНЕ „ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ“ ЗА ОБЕКТ „ВИСОКОЕТАЖНА ЖИЛЩНА СГРАДА С ОФИСИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, В УПИ XII-293, КВ.262, М.“ЗОНА Б-5-3“, РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“, ГР.СОФИЯ“

Дата на публикацията

28.11.2017

Файлове

На 28-ми ноември 2017г., „Софийски имоти“ЕАД, обявява стартирането на процедура за провеждането на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА НА ПРОЕКТИРАНЕ „ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ“ ЗА ОБЕКТ „ВИСОКОЕТАЖНА ЖИЛЩНА СГРАДА С ОФИСИ И  ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, В УПИ XII-293, КВ.262, М.“ЗОНА Б-5-3“, РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“, ГР.СОФИЯ“  

Въпрос 1

Допуска ли се едно и също лице, притежаващо необходимата професионална квалификация и опит, да е експерт в офертите на двама или повече участника?

Отговор

            Ако лицето отговаря на всички изисквания на Възложителя, посочени в Документацията за участие и в Обявлението за обществената поръчка, включително и на изискванията, поставени от Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му, е допустимо.Въпрос 2

В документацията за участие в Раздел VIII. Указания за подготовка на офертата е записано:

„…3.2. Техническо предложение – Приложение № 2, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, което следва да съдържа

            а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

            б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя“…..“

            Необходимо ли е Участникът да приложи към Образеца на Техническо предложение – Приложение № 2 обяснителна записка с предложение за изпълнение на поръчката?

            Ако да, моля Възложителят да уточни минималния обхвата и съдържанието на предложението.

Отговор

            Към образеца на Техническото предложение – Приложение № 2 е необходимо да се приложат всички, относими и посочени от Възложителя документи. Предложението за изпълнение на поръчката следва да се приложи във форма, определена като подходяща от самия участник, като минималния обхват и съдържанието на предложението следва да бъде съобразено с Техническото задание (Техническите спецификации) – Приложение № 8 към Документацията за участие.